Lepingute käsiraamat

10.6.8.5. Kohustuse täitmisest keeldumise õigus

Tambet Laasik

Ehkki leping on üldisest pacta sunt servana (lepingut tuleb austada) põhimõttest lähtuvalt pooltele täitmiseks kohustuslik, võimaldab võlaõigusseadus (VÕS) teatud juhtudel poolel oma kohustuse täitmisest ka keelduda. Kohustuse täitmisest keeldumise õigust reguleerib VÕS-i § 110 ja vastastikuse lepingu korral § 111. Töövõtuleping on vastastikune leping, seetõttu huvitab meid FIDIC-i (pr Fédération Interna...