Lepingute käsiraamat

7.5.6. Kindlustuslepingu lõppemine ja nõuete aegumine

Kindlustuslepingust saab taganeda üksnes seadusega sätestatud juhtudel (võlaõigusseadus – VÕS § 466).

Kindlustusvõtjal on õigus kindlustuslepingust taganeda, kui leping on sõlmitud pikemaks kui üheks aastaks või tegemist on elukindlustuslepinguga (VÕS § 433). Taganemise korral ei pea kindlustusvõtja põhjuseid avaldama ega selgitama.

Kindlustusvõtjale kehtib 14-päevane teavitustähtaeg. Tähta...