Lepingute käsiraamat

7.5.1. Kindlustusleping ja mõisted

Kindlustustegevuse seaduse (KindlTS) § 3 järgi on kindlustuslepingu pooled kindlustusandjana tegutsemisõigust omav aktsiaselts või Euroopa äriühing ning kindlustusvõtja füüsiline või juriidiline isik.

Kindlustuslepinguga kohustub üks isik (kindlustus­andja) kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või maksma kokkulepitud rahasumma ühekordselt või osadena või täitma lepingu muul kokkulepitud viisil (kindlustusan...