Lepingute käsiraamat

9.3.2.2. Käsunduslepingu erakorraline ülesütlemine asjaolude muutumise tõttu

Lepingu võib üles öelda poolte kohustuste tasakaalu olulise muutumise korral.

Võlaõigusseaduse (VÕS) asjaomase sätte kohaselt võib pool nõuda teiselt poolelt lepingukohustuste algse tasakaalu taastamist, kui poolte lepingukohustuste tasakaal on paigast läinud muul põhjusel kui lepingu rikkumise tõttu. Kui see on võimatu või ebamõistlik, siis võivad pooled lepingu üles öelda. Sätet rakenda...