Lepingute käsiraamat

10.6.8.6. Kahju hüvitamine lepingu rikkumise korral

Tambet Laasik

Lepingulise kahju hüvitamise nõude alus on võlaõigusseaduse (VÕS) § 115 lõige 1. Kui võlgnik rikub kohustust, võib võlausaldaja kohustuse täitmisega või selle asemel nõuda võlgnikult kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, välja arvatud juhul, kui võlgnik kohustuse rikkumise eest ei vastuta või kui kahju ei hüvitata seadusest tulenevalt muul põhjusel. Võlaõigusseadus ja ka muud õigusnormid näevad ette kahju ...