Lepingute käsiraamat

12.1.5. Juhatuse liikme lepinguga reguleeritavad küsimused

Kui juhatuse liikme tegevust mingis küsimuses ei reguleeri äriseadustik (ÄS), tulundusühistuseadus (TÜS), mittetulundusühingute seadus (MTÜS), sihtasutuste seadus (SAS), juriidilise isiku põhikiri ega juhatuse liikmega sõlmitud leping, kohaldatakse võlaõigusseaduse (VÕS) käsunduslepingu sätted. Kõnealuseid sätteid võetakse arvesse juhatuse liikme lepingu koostamisel ja tõlgendamisel. Juhatuse liikme ametikohustuste täitmisel tuleb VÕS-i 35. peatüki alusel järgida käsunduslepingu olulisi põhim...