Lepingute käsiraamat

7.3.5.1. Isiklik käendus

  • Käenduse mõiste

Käendusleping on võlaõiguslik leping, millega üks isik (käendaja) võtab kohustuse vastutada võla­usaldaja ees teatud kolmanda isiku (põhivõlgnik) kohustuse nõuete­kohase täitmise eest võlausaldajale (VÕS § 142 lg 1).

Kui võlgnik ei täida oma kohustust võlausaldaja ees õigel ajal ja selles ulatuses, nagu võlgnik ja võlausaldaja on kokku leppinud, on võlausaldajal õigus nõuda võlgnevuse (sh intress...