Lepingute käsiraamat

9.2.6. Halduslepingu tühisus

Haldusleping on tühine, kui sama sisuga haldusakt on tühine või esinevad asjaolud, mis tingivad tsiviil­õigusliku lepingu tühisuse (HMS § 103).

Haldusakt on tühine, kui sellest ei selgu haldusakti andnud haldusorgan ja haldusakti adressaat, seda ei ole andnud pädev haldusorgan, see kohustab toime panema õigusrikkumise või sellest ei selgu õigused ja kohustused, kohustused on vastukäivad või seda ei ole muul objektiivsel põhjusel võimalik kellelg...