Lepingute käsiraamat

9.2.7. Halduslepingu muutmine 
ja lõpetamine

Halduslepingut muudetakse ja lõpetatakse erinevalt haldusakti muutmisest või lõpetamisest tsiviilseadustes (eelkõige TsÜS ja VÕS) sätestatud korras, arvestades haldusmenetluse seaduses sätestatud erisusi.

Võlaõigusseaduse § 13 lg 1 kohaselt võib lepingut muuta või lõpetada poolte kokkuleppel või lepingu või seadusega sätestatud muul alusel. Sarnaselt haldus­lepingu sõlmimisega peab ka selle muutmine ja lõpetamine olema kirjalik.

Enamasti muudetakse või lõpetatakse leping poolte ...