Lepingute käsiraamat

9.2.2. Halduslepingu mõiste

Haldusleping on kokkuleppe, mis reguleerib haldus­õigussuhteid (HMS § 95).

Riigi haldusülesande võib üle anda seadusega, seaduse alusel antud haldusaktiga või seaduse alusel sõlmitud halduslepinguga.

Kohalik omavalitsus võib talle seadusega või selle alusel pandud haldusülesande üle anda seaduse alusel antud haldusaktiga või seaduse alusel sõlmitud haldus­lepinguga.

Haldusülesande võib täita ka haldusakti kaudu. Haldus­akt on isiku õ...