Lepingute käsiraamat

7.3.5.2. Garantii tellimine ja andmine

Britta Oltjer

Käendus ja garantii on rahaliste kohustuste tagamise liigid, kus peale võlgniku vastutab tema kohustuse täitmise eest ka kolmas isik. Võlausaldajal on nõnda võimalik oma riske paremini maandada, et tagada kohustuste täitmine (eelkõige rahaline hüvitis) ka juhul, kui teine lepingupool ei täida lepingust tulenevaid kohustusi ja satub nt makseraskustesse. Sõltumatu (erialases kirjanduses nimetatakse ka kui mitteaktsessoorne) garantii mõiste tuleneb võlaõigusseaduse §...