Lepingute käsiraamat

7.2.5. Faktooringulepingu vorm

Seadus ei sätesta faktooringulepingu kohustuslikku vormi. Seega on faktooringuleping vormivaba ja faktooringulepingu võib sõlmida notariaalselt, lihtkirjalikult, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, elektrooniliselt või suuliselt.

Arvestada tuleb siiski võlaõigusseaduse § 11 lõike 3 sätet, millest tulenevalt peab nõude loovutamise leping (faktooringuleping) olema põhilepinguga samas vormis. Järelikult, kui ostja ja müüja vahel sõlmitud põhileping on kirjalik, siis võlaõigussead...