Lepingute käsiraamat

10.5.2. Ehituse kvaliteedinõuded 
YSE 1998 ja RYL-i alusel

YSE 1998 lähtub eeldusest, et töövõtja teeb tööd professionaalselt, järgib lepingut ja kehtivaid ehitusmäärusi ning hea ehitustava juhiseid.

Selleks, et töövõtja saaks ehitustöid kvaliteetselt ellu viia, peab tellija kaasaaitamiskohustuse alusel kindlustama ka korrektse projektidokumentatsiooni esitamise töövõtjale (kaasaaitamiskohustuse kohta vt YSE 1998 § 8. Tellija saab kvaliteedikontrolli teha ka omanikujärelevalve kaudu.

Lepingudokumentidesse tuleb märkida, kuidas töövõtja ta...