Lepingute käsiraamat

9.4.1.6. Deliktiõiguslik vastutus

Peale lepingulisele vastutuse on tervishoiuteenuse osutaja vastutus võimalik ka deliktiõiguse ehk lepinguvälise kahju hüvitamise õiguse sätete alusel. Tavaliselt selline paralleelne vastutusalus võimalik ei ole, kuid VÕS-i § 1044 lg 3 sätestab erandi, mille kohaselt lepingulise kohustuse rikkumise tulemusena isiku surma põhjustamise või talle kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamise korral vastutab kahju tekitaja selle eest ka VÕS-i 53. peatüki ehk kahju õigusvastase teki...