Lepingute käsiraamat

8.1.2. Asjade, õiguste ja kohustuste üleminek

Ettevõttesse kuuluvad asjad antakse omandajale üle asjade üleandmise sätete kohaselt, õigused antakse üle õiguste üleandmise sätete kohaselt, lepingud aga lepingute ülevõtmise sätete kohaselt.

Riigikohus on otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-113-11 selgitanud, et kui selliselt on üle antud ettevõtte majandus­tegevusega seotud põhiline vara (n-ö ettevõtte tuum), lähevad seaduse jõul VÕS-i § 182 lg 2 kohaselt üle ka kõik üleandja ettevõttega seotud kohustused, sh lepingust tulenevad kohustuse...