Lepingute käsiraamat

4.9.2. Asja kasutusse andja ja kasutaja peamised kohustused

Kasutusse andja kohustused

  • Tasuta kasutamiseks mõeldud ese tuleb kasutajale üle anda seisundis ja viisil, mis võimaldab kasutada eset kokkuleppe kohaselt, kooskõlas eseme olemusega või kasutamise eesmärgiga.
  • Kasutajat tuleb teavitada kolmandate isikute õigustest tasuta kasutamise esemetele.

Kasutaja kohustused

  • Kasutamiseks antud eset tuleb kasutada lepingus kokku lepitud tingimuste kohaselt, kokkuleppe puudumise korra...