Lepingute käsiraamat

11.1.4. Agendilepingu lõppemine

Agendilepingu võivad agent ja käsundiandja lõpetada igal ajal poolte kokkuleppega.

Tähtajatu agendilepingu saab agent või käsundiandja ühepoolselt lõpetada korralise või erakorralise ülesütlemisega. Tähtajaline agendileping lõpeb lepingus kokkulepitud tähtpäeva saabumisel, v.a juhul, kui pooled jätkavad lepingu täitmist tähtaja möödumisele vaatamata. Ühepoolselt saab tähtajalist agendilepingut lõpetada vaid erakorralise ülesütlemisega.

Täh...