Koolitus ja arendus

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.2.2. Uuring “Õnnelik meeskond”, II osa

Signe Vesso

Tulemuste saavutamine meeskonnas

Peatükk tutvustab 2007. a detsembris tehtud uuringu ”Õnnelik meeskond” teist osa. Küsitlusele vastas kokku 365 juhti ja meeskonnaliiget erinevatest Eesti ettevõtetest. 


Küsitluse teises osas palusime vastata 20 väitele. Need kirjeldavad tegureid, mis on seotud tulemuste saavutamisega meeskonnas. Palusime hinnata järgnevate väidete paikapidavust skaalal 1–10 (1 – ei pea üldse paika, 10 – peab täiesti pa...