Kommunikatsioon

3.3.2. Sihtgruppide määratlemine

Eelanalüüsi tulemusena peab organisatsioonil olema selge, kes on “probleemi” osalised. Ka juhul, kui suh­tekor­ral­dusprog­ramm ei ole suunatud probleemide la­hen­da­mi­se­le, vaid pigem olemasoleva olukorra säi­li­ta­mi­se­le, on võimalik identifitseerida grupid, kellest organisatsiooni edu või ebaedu kõige enam sõltub. Üldjuhul on sihtgruppe palju. Suhtekorralduslike eesmär­ki­de seadmisel on esmatähtis prioriteetide pai­kapa­nek, st missuguste sihtgruppidega suhtlemisest tu­leb alustada, k...