Kommunikatsioon

15. Suhtekorraldustegevuse mõõtmine ja hindamine

Suhtekorraldajad on sageli küsimuse ees – mis on nen­de töö tu­le­mus ja kuidas seda mõõta. Sama mure vae­vab ka or­ga­ni­sat­sioo­ni­de liid­reid, kes ühest küljest tun­ne­vad vajadust suhtekorraldaja funktsiooni järele, aga teisest küljest ei suuda põhjendada suhtekorraldusele tehtud kulutusi, sest tulemust ei saa mõõta liitrites, ki­lo­des, meetrites ega tundides.

Suhtekorralduse õpikuis on kirjas, et suh­tekor­ral­dustöö tu­le­mu­seks on usaldus ja materjaliks, mil­le­ga...