Kommunikatsioon

Tutvustus

4.8.1. Monopoolsete ettevõtete suhtekorraldusest Eestis

Avame monopoolse ettevõtte suh­tekor­ral­du­se eripä­ra kahe Eesti suurima mo­no­pool­su­se li­pulae­va – Ees­ti Telefoni ja Eesti Energia juhtumi abil. Li­saks on too­dud prak­ti­li­si näiteid PR-praktikute ko­ge­mu­sest ja ka Eesti ajaleh­te­dest, mis peegeldavad eri­ne­va­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de nägu sa­ge­li rohkem kui or­ga­ni­sat­sioon ise seda aimab.

Kuigi näited hõlmavad vaid Eesti Telefoni ja Eesti Ener­giat, võib nen­de kommunikatsioonialaseid saavutusi (nii positiivsei...