Kommunikatsioon

Tutvustus

6.13.3. Geriljaturundus

Guerilla (hisp „väike sõda”) mõiste kui niisuguse võt­sid ka­su­tu­se­le hispaanlased 19. sajandil, kui His­paa­nia tsi­viilela­nik­kond koos sõ­du­ri­te­ga astus välja Prant­su­se oku­pat­sioo­nijõu­du­de vastu. Guerilla stra­tee­gia ku­ju­tab en­dast sõ­japi­da­misvii­se või -üksusi, mis ka­su­ta­vad mit­tetra­dit­sioo­ni­li­si võtteid (näiteks oota­ma­tud rün­na­kud vaen­la­se ta­ga­las­se) ja väheseid res­surs­se, nt par­ti­sa­nisõ­da Ladina-Amee­ri­ka riikides.

<...