Juhiabi teabevara

5.1. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine

Töötervishoiu ja tööohutuse üldised põhimõtted on sätes­tatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (TTOS – RT I 1999, 60, 616; RT I 2009, 62, 405), mis sätestab töölepingu alusel töötavate isikute ja avalike teenistujate (edaspidi: töötajad)

  • tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded,
  • tööandja ja töötaja õigused ja koh...