IT juhtimise teabevara

11.1.1. Infoühiskonna teenused

Infoühiskonna teenuste osutamist reguleerib Eestis infoühiskonna teenuse seadus, edaspidi InfoTS (RT I 2004, 29, 191; 54, 387; 2005, 61, 473; 2006, 21, 160; 31, 234; 2007, 66, 408; 2010, 2, 3).


Seaduse alus on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta sise­turul (nn e-kaubanduse direktiiv; EÜT L 178, 17.07.2000, lk 1–16). Seadus sätestab nõuded infoühiskonna teenuse osutajale, järelevalve korrald...