IT juhtimise teabevara

6.1.2. Infosüsteemi modelleerimine ja väljatöötamine

Tänapäevaste infosüsteemide modelleerimise arusaa­ma­d­e järgi koosneb infosüsteemi mudel mitmest all­mu­­delitest ja on väga dünaamiline. See on midagi sel­list,­ mida muutunud vajaduste kohaselt muudetakse pi­­de­­valt. Neid vajadusi tingib ühtviisi nii muutuv maa­ilm­ kui ka selle mudeli kasutajate muutunud (tavaliselt laie­­nenud või täpsustunud) vajadused. Nimetatud vaja­du­sed tulenevad omakorda selle objektsüsteemi, millel mu­­del põhineb, sügavuti mõistmise paranemisest.