IT juhtimise teabevara

3.1.3.1. Ettevõtte infosüsteemi arhitektuuri planeerimise metoodika

Näitena kirjeldame üht võimalikku käsitlust ette­võt­te infosüsteemi arhitektuuri planeerimisele (EIAP). Kirjel­datud metoo­dika katab Zachman Framework’i kahe ülemise ta­seme (“Eesmärgid ja ulatus” ning “Ette­võt­te mudel”) ja­ osaliselt ka kolmanda taseme (“Süs­tee­mi mudel”) pla­neerimist. Me ei käsitle kolmandal tasemel algavate kindlate süsteemide pro­jekteerimist. Tei­siti öeldes: järgnevalt vaadel­dud ettevõtte info­­süsteemi arhi­tek­tuu­ri planeerimine keskendub and­mete-, rakenduste...