IT juhtimise teabevara

11.3.2. Eesti e-kaubandust reguleerivad õigusaktid

Euroopa Liidu e-kaubanduse direktiivi sätted on Eesti õigusesse üle võetud infoühiskonna teenuse seaduse ning võlaõigusseaduse §-ga 621 (arvutivõrgu abil sõlmitud lepingud). Kaugmüügidirektiivi ja finantsteenuste kaugturustuse direktiiv aga on harmoneeritud VÕS-i §-des 52–62 (sidevahendi abil sõlmitud lepingu eseme üleandmiseks või teenuse osutamiseks).


E-kaubanduse mõiste Eesti õiguskorras sätestab kaubandustegevuse seaduse (KaubTS) § 2 p 7.


K...