IT juhtimise teabevara

11.2.2. Andmebaaside õiguslik kaitse

Andmebaase kaitstakse kahel erineval viisil sõltuvalt sellest, kas tegu on või ei ole teosega autoriõiguse seaduse mõttes. Teose tunnustele (AutÕS § 4 lg 2) kohaseid andmebaase kaitstakse autoriõiguse normidega. Andmebaaside jaoks, mida ei saa pidada teoseks, kuid mille korral on andmebaasi tegija teinud seaduse tähenduses kaitset vääriva investeeringu, on moodustatud iseseisev andmebaaside sui generis õiguskaitse. Mõlemad andmebaaside kaitse viisid on sätestatud autoriõigu...