Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.3. Võtmetulemuste kaardi koostamine

Ettevõtja edukus sõltub oskusest tasakaalustada oma tegevust ja ajakulu pika- ja lühiajaliste sihtide jär­gi­mi­sel. Ettevõtjat saadab nii äritegevuse alustamisel kui ka kasvufaasis ajadefitsiit, mis sunnib tegevuste prio­ri­tee­te kindlaks määrama. 


Tegevuste prioriteedi kindlaksmääramise oluline alus on 80/20 printsiip, mis lähtub asjaolust, et kõigi ajaku­lu­tus­te mõju inimese töö kui terviku tu­le­mus­lik­ku­se­le ei ole ühesugune. Itaalia majandu...