Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.5.7. Üüri suurus

Madis Kallion

Üüri tuleb maksta üürilepingus kokkulepitud tin­gi­mus­te ko­ha­selt. Üüri maksmisest võib keelduda või üüri võib alan­da­da üksnes seaduses sätestatud alustel. Sa­mu­ti võib üüri tasaarvestada ainult seaduses toodud alus­tel. Muudel juhtudel tuleb tasuda üüri sellises suu­ru­ses, nagu le­pin­gus on kokku lepitud. Üüri tuleb ta­su­da kok­kule­pi­tud ajal kokkulepitud perioodi eest. Kok­kulep­pe puu­du­mi­se korral tuleb üür ma...