Ettevõtja

3.6.2.4. Protsessi juhtimine (võti nr 4)

Organisatsiooniliste muudatuste elluviimise kui komp­leks­se protsessi puhul on oht esialgsest ees­märgist kõr­vale kalduda. Peale selle võtab muu­­datuste te­ge­mine tavaliselt poole rohkem aega, kui esi­algselt planeeritud, ja läheb liiga palju maksma. See­tõttu on va­ja iga päev jäl­gida, et muudatused ei kalduks esi­alg­sest kavast kõr­vale ja viidaks läbi tulemusrikkalt.

Se­lleks tuleb teha järgnevat:

  • luua muudatu...