Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.2.2. Praktika kogukonnad

Sageli kujunevad praktika kogukonnad ühe organi­sat­siooni sees või mitmesse organisatsiooni kuuluvatest ini­mestest stiihiliselt, ilma et neid loodaks ettevõtja või juhi otsusega. Praktika kogukond on rühm inimesi, kes­ teevad koostööd, et üksteiselt vahetute silmast-sil­ma kontaktide või teadmiste virtuaalse jagamise teel õp­pida. Neid inimesi seob ühine või lähedane praktika, vaja­dus sarnaseid probleeme lahendada. Info ja tead­miste jagamise teljeks on üksteise kogemuse, tege­vus­praktika...