Ettevõtja

6.1. Organisatsiooni struktuuri edasiarendamine

Ettevõtja võib äritegevuse arendamiseks juba toimiva or­ganisatsiooni omandada, kuid uut ettevõtet luues asub­ ta enamasti looma uut organisatsiooni. Organi­sat­siooni struktuuri kujundamise alus on organi­sat­sioo­ni­ strateegia. Ettevõtte loomisel toodete või teenuste aren­damise, turunduse, põhitegevuse efektiivse käi­vi­ta­mise ja laiendamise ning tugiteenuste tagamise vallas püs­titatud eesmärkidest tuletatakse organisat­sioo­ni­sise­sed­ vastutusvaldkonnad. Vastutusvaldkondade katmi­sek...