Ettevõtja

3.9.10.3. Kompromissi tühistamine

Paul Varul

Kohus tühistab kompromissi halduri või selle võlausaldaja nõudel, kelle suhtes kompromiss kehtib, kui:

1) võlgnik on mõistetud süüdi pankroti- või täite­menetlusalases teos

2) võlgnik ei täida kompromissist tulenevaid kohustusi