Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.2.3. Ettevõtete virtuaalsed koostöövõrgustikud

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uusi võimalusi saab kasutada ettevõtete koostöövõrgustike arenda­mi­seks. Võrgustiku ulatus ei pruugi enam olla terri­to­riaa­l­selt piiratud, infovahetus võrgustikes on kiire, toe­tub­ ühistele klientide ja toodete andmebaasidele ning või­maldab ühiselt loodud teenindusprotsessi opera­tiiv­set jälgimist. Koostöövõrgustikud pakuvad uusi äri­võimalusi just väikestele ja keskmistele ettevõtetele, mis saavad lülituda väärtusloome ahelatesse, mida nad ise­seis...