Ettevõtja

3.6.2.7. Emotsioonidega toimetulek (võti nr 7)

Muudatustele vastuseisu ületamiseks ja mõtteviisi muut­mist takistavate emotsionaalsete tõkete kõr­val­da­miseks on oluline teada, milliseid reaktsioone muu­da­tused inimestes tekitavad. Inimesed reageerivad muu­­­datustele eri­nevalt: mõnda innustab muudatuste uud­sus, teisi hir­mutab vajadus loobuda harjunud töö­võt­etest. Mõlemal juhul tuleb emotsioonidega ette­vaat­likult ja hoolikalt te­gelda, sest emotsioonid võivad ha­ka­ta muu­da­tusi ta­kistama.

Paraku reageerib enamik inim...