Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.5.1. Elu- ja äriruumid üürilepingu esemena

Madis Kallion

Kuigi üürilepingu esemeks võivad olla kõikvõi­ma­li­kud asjad, sisaldab VÕS ikkagi erisätteid elu-ja äriruu­mi­de kohta. Selline eriregulatsioon peab tagama elu- ja äriruumide spetsiifika arvestamise ning üürile­pin­gu nõrgema poole kaitse. Nõrgemaks pooleks pee­tak­se üürilepingu puhul eelkõige üürnikku.

Siiski ei ole äriruumi üürniku õiguslik seisund kaits­tud võrdselt eluruumi üürniku omaga. Eluruumi üürile­pin­gu...