Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu värskes täienduses, peatükis 9.2., tutvustatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015. Kvaliteedijuhtimissüsteem (KJS) on viis, kuidas organisatsioon juhib ja suunab tegevusi, mis on seotud (kas otseselt või kaudselt) tulemuste saavutamisega. Kvaliteedijuhtimissüsteemi standardeid ei tohi segi ajada tootestandarditega. Kui tootestandardid määravad kindlaks nõuded, millele tooted ja teenused peavad vastama, siis kvaliteedijuhtimissüsteemi standardid (eriti ISO 9001) fikseerivad nõuded heale juhtimistavale, et saavutada kvaliteet kindlale tootele või teenusele viitamata.

Võrreldes standardiga ISO 9001:2008 on uues standardis: esile toodud juhtkonna osalemise tähtsus juhtimissüsteemis; riskipõhise mõtlemisviisi rakendamine; lihtsustatud keel, ühtlustatud ülesehitus ja mõisted; KJS-i poliitika ja eesmärkide sidumine organisatsiooni strateegiaga.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Teabevara uuendus

Käsiraamatu uues peatükis 12.4.6. annab Indrek Kaunissaare ülevaate Euroopa ja Eesti kalatoodete tootmise sektorist. 

2015. aastal oli Euroopas kalatoodete tootmise sektori keskmine ärikasum 6,2%, mis on oluliselt väiksem kui teistes töötleva tööstuse harudes keskmiselt (9,0%). Sektori kasumimarginaale aastail 2008–2015 vaadeldes saab väita, et võrreldes mõne teise majandussektoriga on kalatööstus olnud väga stabiilne ja kasumlikkuse marginaalid on aastate lõikes kõikunud vaid kuni 1,5%.

Eesti sektori ettevõtted on aastail 2008–2015 olnud ülejäänud Euroopa riikidest tunduvalt muutlikuma kasumlikkusega, ning aastail 2008–2015 on kasumimarginaalid kõikunud 5% ulatuses. Märkimisväärt on asjaolu, et Eesti kalatööstuste kasumlikkus oli üleilmse majanduskriisi ajal märksa parem kui 2015. aastal. Eestis toodeti 2015. aastal erinevaid kalatooteid 131,2 miljoni euro väärtuses. Sektori tootmismahud on Eestis siiski väga tugevalt kasvanud: kaheksa vaadeldud aasta jooksul kasvasid sektori tootmismahud Eestis ligikaudu 63%.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu peatükis 7.1. – Tootlikkus ja tootmisseadmed – on lisatud kalkulaator seadmete üldise mõjususe arvutamiseks. Seadmete mõjusus tootmises on planeeritud tegevuse realiseerimise ja kavandatud eesmärkide täitmise ulatus.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu juhtumikirjelduste peatükis 12.2.12. toob Sulev Senkel näite Eesti tootmisettevõttest, mis on hiljuti alustanud tootmise tõhususe suurendamist. Ettevõtte töö tõhustamisel võib tahtmatult sattuda rajale, kus töötajaid survestatakse ja oodatakse paremaid tulemusi, loomata selleks võimalusi. Oluline on iga muudatus ja otsus teha nii läbipaistvaks kui võimalik. Seatud eesmärgid peavad olema ka saavutatavad, ettevõtte juhtkond toetav ja vajadusel tuleb eesmärke korrigeerida. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Riigikohus ei peatanud valitud uue Vabariigi Presidendi ametisse astumist
 • Kindlustuslepingu sõlmimisel tasub maakleriga koostööd teha
 • Riigikohus selgitas töölepingu erakorralise ülesütlemise tingimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed