Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Käsiraamatu uues peatükis 12.3.11. vaadeldakse tõmbemeetodi (varude täitmine tarbimise alusel) rakendamist osaühingu MainerPlus näitel. Tõmbemeetod rakendub siin kogu tarneahelas, sajaprotsendilise tarnekindluse saavutamine on olnud aastatepikkuse sihikindla meeskonnatöö tulemus. 

 

Teabevara uuendus

Käsiraamatu värskes täienduses saab lugeda Eesti ja Euroopa Liidu teiste riikide töötleva tööstuse uuendatud võrdlusandmeid.

Eestis oli 2014. aastal äriregistri andmetel töötleva tööstuse sektoris registreeritud 6656 ettevõtet. Erinevalt suuremast osast Euroopa Liidu riikidest on töötleva tööstuse ettevõtete arv Eestis kümne viimase aasta jooksul pidevalt suurenenud ja võrreldes 2005. aastaga on sektori ettevõtete hulk Eestis kasvanud koguni 37%.

Eestis tegutses 2014. aastal töötleva tööstuse ettevõtteid kõige rohkem metallitoodete tootmise, puidutöötlemise ning puit- ja korktoodete tootmise, ja mööblitööstuse allsektorites. Eestis ei ole ühtegi ettevõtet tubakatoodete tootmise valdkonnas ning vaid viis ettevõtet tegeleb koksi ja puhastatud naftatoodete tootmise alal.

Allsektorite tootmismahtude võrdlus näitab, et kolm suuremat töötleva tööstuse haru Eestis on arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine, puidu töötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, ning toiduainetööstus.

Erinevalt Euroopa Liidu teistest riikidest on Eesti töötleva tööstuse struktuuris toimunud viimase kümne aasta vältel väga suured muutused. Järsult on kasvanud tootmismaht pea kõikides alamvaldkondades, eriti arvutite, elektroonika- ja optika­seadmete tootmises, koksi- ja puhastatud naftatoodete tootmises, ning metallitootmises. Viimase kümne aasta jooksul on tootmismahud vähenenud ainult rõivatööstuses.

Teabevara uuendus

Tootmise juhtimise käsiraamatu seekordses täienduses tutvustatakse tootmis- ja teenindusettevõtte Diapol Granite OÜ kogemust korra loomise ja säilitamise meetodi 5S juurutamisel: meetodi juurutamise organiseerimine, töökohtade võrdlus enne ja pärast, meetodi rakendamise järjepidevus.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad

 • 1. novembril 2016 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et nõukogu töökorraga ei tohi piirata nõukogu liikme teabeõigust ega dokumentidega tutvumise õigust
 • Riigikohus selgitas, et tarbijat ebamõistlikult kahjustav viivisemäär on tühine

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tootmise juhtimise käsiraamatu seekordses täienduses alustatakse uue alapeatükiga (8.9.), mille teema on enesehindamise pidev täiustamine. Organisatsioonidiagnostika spetsialist Andro Kullerkupp esitleb funktsionaalse arenguplaani mudelit (FAP) – see on kindlaks määratud otsustamisaluste süsteem, mille põhjal vaadeldakse ja hinnatakse organisatsioone ning nende tulevikuplaane. FAP-mudeli alus on organisatsiooni eri süsteemide ja ülesannete kategooriatesse liigitamine ning kategooriate defineerimine olulisemate tegevusnäitajate abil.

Eesti tööstuse eripära käsitlevas peatükis 12 annab Indrek Kaunissaare ülevaate farmaatsiatoodete tootmise sektorist Euroopas ja Eestis. Farmaatsiatööstus on ühe suurema lisandväärtusega töötleva tööstuse sektor, perioodil 2008–2014 on ettevõtete arv Euroopas mitme teise töötleva tööstuse sektoriga võrreldes jõudsalt kasvanud.

 

 

Head lugemist!

Jari Kukkonen

käsiraamatu peatoimetaja

Teabevara uuendus

Andke teada, kuidas teile loetu meeldis!

Nüüd saate veebis iga peatüki lõpus valida, kas peatükk meeldis teile või mitte ja soovi korral lisada kommentaari, mida võiksime paremini teha.

Ootame teie tagasisidet!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Mai Õigusuudiste teemad

 • 10. aprillil jõustusid autoriõiguse seaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et kõik vahekohtu lahendid peavad läbima tunnustamismenetluse
 • Bitcoin`idega kauplemine allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad

 • 10. märtsil 2016 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas kinnisasja üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmise maksuvabastust
 • Investorite isikuandmete avaldamine ajakirjanduslikul eesmärgil ei riku isiku põhiõigusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, aprilli Õigusuudised koostas Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 1. märtsil 2016 jõustus uus tarbijakaitseseadus, millega võeti üle Euroopa Liidu direktiiv tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta
 • 10. veebruaril 2016 jõustus maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
 • Riigikohtu halduskolleegium asus 25.veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-3-1-96-15 seisukohale, et riigiasutustel ei ole õigust oma otsuste ja toimingutega viivitada ainult põhjusel, et teine haldusorgan seda taotleb
 • Riigikohtu tsiviilkolleegium käsitles 11. veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-2-1-171-15 töövõtulepingu rikkumise tõendatavust ja tõendite hindamata jätmise tagajärgi

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, märtsi Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaadid Tanel ja Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Näited Eesti ettevõtete tootlikkuse ja efektiivsuse juhtimisest ning arendamisest

Seekordses „Tootmise juhtimise käsiraamatu” täienduses esitletakse kahte näidet tootlikkuse ja efektiivsuse juhtimisest Eesti ettevõtetes. Esiteks toome lugejani Estanc AS-i kogemusloo tootmishoone ehitamisest ja kiire kasvuga toimetulekust. Tegevdirektor Vaido Palmik kirjeldab intervjuus nii tootmishoonesse kavandatud ja välja ehitatud nutikaid lahendusi kui ka keerukate projektidega tegeleva ettevõtte väljakutseid.

Premia Tallinna Külmhoone AS on tegelenud tööseisakute lühendamisega, rakendades tootmises kiire ülemineku meetodit (SMED). Olukorra lahendamisele aitas kaasa masina efektiivsust kajastav statistika, mida koguti tarkvaraga Evocon. Ülevaade masina tegelikust tööajast ja seisakute põhjustest võimaldas välja arvestada investeeringu tasuvuse ning hinnata probleemi ulatust. Kokkuvõttes aitas kiire ülemineku meetod muuta tootmisseisakud kümme korda lühemaks.

Olemaks efektiivne, tuleb kõigepealt selgeks teha, millist tulemust soovitakse saavutada. Seejärel on loovust ja oskuslikku protsessijuhtimist rakendades võimalik leida kõige tõhusam viis tulemusi saavutada.
 Peep Piiber kirjeldab efektiivsuse suurendamise meetodeid laotöös, selgitades, et olulisem on teha õigeid asju, kui teha asju õigesti.


Head lugemist ja edu pideva uuenemise teekonnal!

Jari Kukkonen

Lehed