Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Seekord täiendasime peatükke 12.2. ja 12.2.1., mis käsitlevad erisoodustusi ning töölähetusi. Erisoodustusi puudutavad uuendused seonduvad suures osas 01.08.2017 jõustunud tulumaksuseaduse muudatustega, millega leevendati ettevõtjate maksukohustust juhul, kui tööjõud tuleb palgata töötamiskohast kaugemalt ja töötajaid soovitakse oma kulul transportida, või katta nende majutuskulusid seoses igapäevase töösuhtega. Töölähetuste osas on värskendatud hüvitiste piirmäärasid ja täpsustatud lähetuskulude maksustamisega seotud regulatsiooni.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu juulikuised uuendused on taas seotud alaealiste töötamisega.

Peatükis 1.2. – Töölepingu sõlmimine – on muudetud TLS § 8 seaduse teksti ja täiendatud kommentaare. Alates 01.07.2017 ei pea tööandjad taotlema 7–14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimiseks tööinspektori nõusolekut. Tööandja peab kümme tööpäeva enne alla 15-aastase tööle asumist tegema maksu- ja tolliameti poolt peetavasse töötamise registrisse vastava kande, samas kui täiskasvanu või juba 15-aastaseks saanud töötaja võib registrisse kanda ka tööle asumise päeval. 7–14-aastase lapse tööle võtmisel tuleb töötamise registrisse kanda andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste, sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustuste, ning koolikohustuslikkuse kohta.

Peatükis 7. – Vaidluste lahendamine, riiklik järelevalve, tööandja vastutus – on täiendatud TLS § 115 ja § 119 teksti ja kommentaare. Alaealisega töölepingu sõlmimise eest tööandja poolt ilma seadusliku esindaja nõusolekuta ja alaealise tööle lubamise eest tööinspektori nõusolekuta karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahvi­ühikut. TLS-i § 8 kohaselt eeldab alaealisega töölepingu sõlmimine alaealise seadusliku esindaja nõusolekut, ja tööle lubamine teatud juhtudel ka tööinspektori nõusolekut.

 

Teabevara uuendus

Käsiraamatu värsked uuendused peatükis 1.2. (Töölepingu sõlmimine) ja peatüks 3. (Töö- ja puhkeaeg) on seotud 08.05.2017 jõustunud töölepingu seaduse muudatustega, millega muudeti alaealiste töötamise ja tööaja tingimusi. Muudatustega kaotati alaealistele VV määrusega kehtestatud lubatud tööde nimekiri ning alates 14-aastased noored saavad nüüd töökohtade hulgast vabamalt valida. Alates 08.05.2017 eristatakse koolikohustuslike alaealiste puhul tööaega koolivaheajal ja õppeveerandi jooksul, mil lubatud tööaeg on lühem, kui koolivaheajal. Edaspidi võivad koolikohustuse täitnud alaealised töötada täistööajaga, enne oli maksimumtööaeg 6 või 7 tundi päevas. Kokkuvõtvalt kaasajastavad töölepingu seaduse muudatused alaealiste töötingimusi, võimaldades paindlikumaid töösuhteid.

Teabevara uuendus

Tööõiguse käsiraamat saab juunis uue peatoimetaja

Töölepinguseaduse muudatuste ja kommentaaridega hoiab käsiraamatu lugejaid edaspidi kursis Kristi Sild advokaadibüroost LEXTAL. Kristi Sild tegutseb advokaadina alates 1998. aastast ning on LEXTAL-is partner, samuti on ta Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige.

LEXTAL on üks Baltikumi juhtivatest advokaadibüroodest, mis teenindab kliente kõigis äritegevusega seotud õigusvaldkondades. LEXTAL on asutatud 2003. aastal Eestis ning nüüdseks on büroo tegevus laienenud ka Lätti (Riia) ja Leetu (Vilnius). LEXTAL nõustab nii rahvusvahelisi kui ka kohalikke ettevõtteid, abistades kliente erinevates õiguslikes küsimustes, mis võivad äritegevusega kaasneda. Loomulikult kuuluvad LEXTAL-i meeskonda ka kompetentsed tööõiguse- ja maksuspetsialistid, kes on valmis jagama oma kogemusi ja teadmisi ka Äripäeva käsiraamatu lugejatega.

Käsiraamatu uuendamisel on LEXTAL-i eesmärk kajastada kõiki olulisi seadusemuudatusi ja kohtulahendeid, samuti tööõigust rakendavate asutuste praktikat, et käsiraamat oleks kasulik abivahend nii igapäevatöös kui ka keerukamate olukordade lahendamisel.

 

 

 

 

Teabevara uuendus

Juuni 2017 täienduste kokkuvõte

Käsiraamatu juunikuises täienduses on uuendatud peatüki 9.1. – Töölepinguseaduse 8. peatükk. Rakendussätted – § 134 kommentaare tööraamatu andmete kandmisest sotsiaalkaitse infosüsteemi.

Peatükis 2.1. – Töötaja kohustused – on täiendatud töötaja hooluse määra (§ 16) käsitlevaid kommentaare.

Lahendi nr 3-2-1-187-15 punktis 12 on Riigikohus selgitanud, et töötaja lojaalsuskohustuse rikkumise ja seega ka tööandja töölepingu erakorralise ülesütlemise õiguse kindlakstegemiseks tuleb muuhulgas hinnata töötaja hoolsuse määra TLS-i § 16 järgi. 

Peatükis 7. – Vaidluste lahendamine, riiklik järelevalve, tööandja vastutus – on uuendatud § 115 (Riiklik ja haldusjärelevalve) sõnastust ja kommentaare.

 

 

Õigusuudis

Teemad:

  • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
  • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
  • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu värsked uuendused peatükis 1.2. (Töölepingu sõlmimine) ja peatüks 3. (Töö- ja puhkeaeg) on seotud 08.05.2017 jõustunud töölepingu seaduse muudatustega, millega muudeti alaealiste töötamise ja tööaja tingimusi. Muudatustega kaotati alaealistele VV määrusega kehtestatud lubatud tööde nimekiri ning alates 14-aastased noored saavad nüüd töökohtade hulgast vabamalt valida. Alates 08.05.2017 eristatakse koolikohustuslike alaealiste puhul tööaega koolivaheajal ja õppeveerandi jooksul, mil lubatud tööaeg on lühem, kui koolivaheajal. Edaspidi võivad koolikohustuse täitnud alaealised töötada täistööajaga, enne oli maksimumtööaeg 6 või 7 tundi päevas. Kokkuvõtvalt kaasajastavad töölepingu seaduse muudatused alaealiste töötingimusi võimaldades paindlikumaid töösuhteid.

Teabevara uuendus

Peatükis 2.1. – Töötaja kohustused – on täiendatud töötaja hoolsuse määra (§ 16) käsitlevaid kommentaare.

Lahendi nr 3-2-1-187-15 punktis 12 on Riigikohus selgitanud, et töötaja lojaalsuskohustuse rikkumise ja seega ka tööandja töölepingu erakorralise ülesütlemise õiguse kindlakstegemiseks tuleb muuhulgas hinnata töötaja hoolsuse määra TLS-i § 16 järgi. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

  • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
  • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
  • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu peatükis 9.1. – Töölepinguseaduse 8. peatükk. Rakendussätted – on uuendatud § 134 kommentaare tööraamatu andmete kandmisest sotsiaalkaitse infosüsteemi.

Lehed