Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Kui tööandja kasutab sõiduautot ainult ettevõtluses, on tal õigus arvata selle sõiduauto soetamisel ja ka sellise sõiduauto tarbeks soetatavate kaupade ja teenuste sisendkäibemaks maha 100% ulatuses.

Erandi kohaldamisest tuleb teavitada maksu- ja tolliametit käibemaksudeklaratsioonis. 

Erandi kohaldamise eelduseks on, et sõiduauto kasutusotstarve ei muutu järjest vähemalt kahe aasta jooksul selle soetamisest arvates. Kahe aasta reegel ei kehti müügiks soetatud sõiduautodele.

Lähemalt peatükis 12.2.2.4.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töölepingu sõlmimisega seotud aspekte on käsitlenud Riigikohus 19. jaanuari 2018 otsuses nr 2-16-5811.

Riigikohtu hinnangul TLS-i § 4 lg-test 2 ja 4 koosmõjus TLS-i § 1 lg-ga 3 ja §-ga 2 tuleneb, et tööandja ei saa taotleda, et leping sõlmitaks teatud vormis. Töölepingu puhul ei kohaldu VÕS § 11 lg-s 2 sätestatu, et lepingut ei loeta sõlmituks enne, kui lepingule on antud ettenähtud vorm.

Lähemalt peatükis 1.2. 

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Õigusaktid ei sätesta, kuidas peaks tööandja talle kuuluvate muude sõidukite töötajatele isiklikeks sõitudeks kasutada või mitte kasutada andmist dokumenteerima. Siin kehtivad üldised dokumenteerimisnõuded ehk tööandja peab piisavate dokumentidega suutma tõendada kas ja kuidas selle sõidukiga tehtud sõidud on/olid tema ettevõtlusega seotud või mitte. Juhul kui on piisavalt dokumente veendumaks, et kõik sõidukiga tehtud sõidud olid ettevõtlusega seotud ning töötajate isiklikke (tasuta või soodushinnaga) sõite ei tehtud, ei teki ka maksukohustust.

Lähemalt peatükis 12.2.2.3.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Alates 2018. aastast tekib erisoodustus tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise võimaldamisel. See tähendab, et enam ei ole oluline tööandja sõiduauto faktiline kasutamine erasõitudeks, vaid sõiduauto kasutamise võimaldamine.

Lähemalt peatükis 12.2.2.1.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Detsembrikuise täienduse kõige mahukam osa puudutab töövaidluste lahendamise korda 7. peatükis. 01.01.2018 jõustub uus töövaidluse lahendamise seadus, mis asendab ligi 22 aastat kehtinud individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse. Uus vaidluste lahendamise kord teeb töövaidluse regulatsiooni selgemaks ning kaasajastab menetlust. Muuhulgas nähakse ette kirjaliku menetluse võimalus ning õigus sõlmida täitedokumendina jõustatavaid kompromisse. Töövaidluskomisjoni esitatavate nõuete puhul kaotatakse rahaline ülempiir. Muudatused peaksid tõstma töövaidluskomisjonide otsuste kvaliteeti, võimaldades samas vaidluse lahendada kiirelt ja väikeste kuludega.

Lisaks täiendasime TLS-i § 20 kommentaare seoses Riigikohtu lahendiga, kus analüüsiti tööandja võimalusi olukorras, kus töötamise koht oli kokku lepitud aadressi täpsusega, kuid tööandja tegevuskoht muutus seoses kolimisega (ptk 2.1.) Samuti täiendasime ületunnitöö põhimõtteid reguleeriva TLS-i § 44 kommentaare lähtuvalt hiljutistest Riigikohtu lahendist, kus käsitleti küsimust, kas summeeritud tööaja normi peab rahvus- ja riigipühade tõttu vähendama või mitte (ptk 3.).

Töötasu nõude aegumistähtaega on täpsustatud ptk 2.2. kommentaaris. Peatükis 1.1. on lisatud § 31 – Töösuhtest tuleneva nõude aegumistähtaeg.

Uuendused on tehtud ka peatükki 12.2.2.2. – Isiklik sõiduauto –, mis puudutavad tulumaksuseaduse ja selle alusel antud määruste muudatusi. Alates 2015. aastast on toimunud mitmeid muudatusi, nt sõidupäeviku osas. Parkimistasuga seonduv muudatus jõustus 01.07.2017.

Järgmises väljaandes lisame uuendusi maksuregulatsioonis, kuna 2018. aasta alguses muutub palju ka töötamisega seotud maksustamise osas.

 

Sisukat lugemist!

Kristi Sild

peatoimetaja

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed