Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Uue videosisuna saab järgmisena jälgida veebiseminari Maksumuudatused 2020-2021.

Valdkonna uudis

Sellest aastast kehtima hakanud tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt on Eestil õigus maksustada välisriigi töötaja Eestis teenitud palgatulu, kui tööandja asub Eestis. Eraldi on välja toodud, et renditöötaja puhul loetakse tööandjaks Eestis asuv kasutajaettevõtja. Seega ei lähtuta enam mitteresidentide palgatulu maksustamisel sellest, kes on töötasu väljamaksja ehk formaalne tööandja, vaid kes on majanduslik tööandja. Muudatusega loodetakse ära hoida skeeme, kus renditöö puhul ei tasuta makse üheski riigis ja tekitatakse ebavõrdne konkurents võrreldes kohalike teenuseosutajatega.

Kui eelnevalt oli kasutajaettevõtja kohustatud kontrollima, et tema juures töötaval välismaalasel oleks õiguslik alus Eestis viibida ja töötada, siis uute reeglite alusel on kasutajaettevõtja kohustatud tagama ka selle, et tema juures töötav välismaalane töötab Eestis selleks antud õigusliku aluse kohaselt ning tööandja ja kasutajaettevõtja vahel sõlmitud lepingu või muu kokkuleppe järgi. Näiteks peab kasutajaettevõtja kontrollima politsei- ja piirivalveameti e-päringute kaudu, kas välismaalase lühiajaline töötamine on registreeritud. Kohustuste täitmata jätmise korral võib kasutajaettevõtjat karistada kuni 32-000-eurose rahatrahviga.

Seega tasub renditööjõudu kasutades olla tähelepanelik, kuna välismaalase eest vastutab Eestis mitte ainult tema formaalne tööandja, vaid ka Eestis asuv kasutajaettevõtja.

Allikas: palauudised.ee

Foto: Pixabay

 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 14.22. annab advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Klen Laus ülevaate 2020. ja 2021. aasta olulistest seadusmuudatustest tööõiguse vallas.

Teabevara uuendus

Töötajatele vaktsineerimise võimaldamine on üks tööandja võimalikest meetmetest töökeskkonna ohutuse ja töötaja tervise säilimise tagamiseks. Töötajate vaktsineerimine toimub tööandja kulul ja vaktsineerimistõend peab olema kättesaadav töötajale ja tööinspektorile.

Vaktsineerida ei saa vastu töötaja tahet, töötajal on õigus vaktsineerimisest keelduda. Kui töötaja keeldub vaktsineerimisest, siis peab tööandja otsustama, kas on võimalik töö ümber korraldada, tagada täiendavaid isiku- või üldkaitsevahendeid või võtta muid meetmeid terviseriskide vältimiseks. Lähemalt uuendatud peatükis 11.8.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Osanike ja nõukogu roll äriühingu pankrotimenetluse algatamisel

  • Tööandja täiendavad kohustused seoses töötervishoiu ja -ohutusega

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Veebruarikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Veebruarikuine teabevara uuendus puudutab töötajate vaktsineerimist Covid-19 vastu. Järgmises audiopeatükis annab aga advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Klen Laus ülevaate eelmisel ja sel aastal kehtima hakanud olulistest seadusmuudatustest tööõiguse vallas.

Teabevara uuendus

Tööõiguse teabevara uues videopeatükis 14.21.1. jätkub tööõiguse spetsialist Heli Raidve seminar teemal töösuhted enne ja pärast koroonakriisi.

Valdkonna uudis

1. jaanuarist 2021 hakkas kehtima uus tööhõiveprogramm, kus on kirjas, millistele tööturuteenustele ja -toetustele on tööandjal ligipääs. Riik jätkab sarnaselt kehtiva programmiga täiendavate ja soodustingimustel tööturuteenuste pakkumist, kuid muudab osade teenuste ja toetuste saamise tingimusi, näiteks koolitustoetuse tingimusi.

Sellest aastast lisandub tööandjatele võimalus saada koolitustoetust ka töötaja IKT-oskuste arendamiseks, kui tööleping kehtib pärast taotluse esitamist vähemalt kuus kuud. Kui varem pidi toetuse saamiseks koolituse maht olema vähemalt 80 akadeemilist tundi, siis uues programmis on nõutud vaid 50 akadeemilist tundi.

Allikas: personaliuudised.ee

Teabevara uuendus

Detsembris (4.12.2020) jõustusid töövaidluse lahendamise seaduse muudatused, mis täpsustasid menetlust töövaidluskomisjonides. Seoses koroonakriisi jätkumisega on üheks olulisemaks täienduseks võimalus osaleda töövaidluskomisjoni istungil virtuaalselt. Seadusemuudatuse kohaselt võib töövaidluskomisjon korraldada istungi täielikult või osaliselt menetluskonverentsina selliselt, et menetlusosalisel või tema esindajal või tunnistajal on võimalik viibida istungi ajal muus kohas ja teha reaalajas menetlustoiminguid.

Menetluskonverentsina korraldatud istungil peab olema tehniliselt turvaliselt tagatud kõigi menetlusosaliste õigus esitada avaldusi ja taotlusi, samuti muud istungi tingimused nii pildi kui ka heli reaalajas ülekandmisel eemaloleva menetlusosalise juurest töövaidluskomisjonile ja vastupidi. Sellest, kas ja kuidas istung toimub, teavitab töövaidluskomisjon kõiki osapooli. Muuhulgas lisati TvLS muudatustega võimalus esitada ühisavaldus, millega saavad näiteks mitu töötajat ühendada jõud ja esitada ühise avalduse tööandja vastu, kellel on tekkinud erinevate töötajate ees töötasu võlgnevus (ptk 7 § 114).

Alates 08.01.2021 jõustuvad TLS-i muudatused, millega suurendatakse tööandja vastutust seadusenõuete rikkumise eest. Kui enne oli füüsilisele isikule rikkumise eest ette nähtud trahvimäär kuni 100 trahviühikut, siis muudatusega tõstetakse summa kuni 300-le trahviühikule ehk kuni 1200 euroni. Juriidilisele isikule ette nähtud trahvisumma ülemmäär suureneb 32 000 euroni seni kehtinud 1300 euro asemel (ptk 7 § 117–129).

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Üürilepingutes hakkab kehtima suurem kokkuleppevabadus
  • Tulumaksuseaduse muutmisega saavad mittetulundusühingud liikmetele tulumaksuvabalt toetust maksta
  • Riigikohus selgitas osanike koosoleku protokolli allkirjastamisega seonduvat 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK advokaat Katri Tšesnokov.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

 

Lehed