Tööõigus | Äripäeva teabevara
Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Ettevõtjatel tuleb pakendimajanduses rohkem vastutust võtta

  • Teekasutustasu sissenõutavuse valguses täpsustati veoauto mõistet

  • Riigikohus selgitas juhatuse liikme vastutust maksuvõla eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uue audiosisuna saab järgmisena kuulata saadet „Töö ja palkˮ. Töösuhete suurimatest vaidluskohtadest räägib Grant Thornton Balticu juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits. Töötukassa kommunikatsioonijuht Lauri Kool teeb aga ülevaate, millised sektorid ja maakonnad on pandeemia tõttu kannatanud kõige rohkem ja millised kõige vähem.

Teabevara uuendus

Töölepinguseaduse § 28 kommentaari juurde (ptk 2.2.) on lisatud selgitused seoses hiljutise Riigikohtu lahendiga, kus kohus käsitles muu hulgas tööandja õigusi töötaja e-kirjadega tutvumisel. Nimelt selgitas Riigikohtu üldkogu, et teatud juhtudel võib tööandja uurida tööülesannete täitmisega seotud e-kirju ka töötaja nõusolekuta ning töötaja peab sellise võimalusega arvestama. Taoline kontrolliõigus on Riigikohtu arvates näiteks siis, kui tööandjal tekib õigustatud kahtlus, et töötaja on toime pannud kuriteo või tõsise ametikohustuste rikkumise.

Värskendatud on ka teabevaras toodud keskmise tasu arvestamise näiteid. Kuna praegu on periood, mil võetakse kokku eelmise aasta tulemusi ja määratakse boonuseid, siis selgitame siinkohal lühidalt, kuidas arvestatakse keskmist tasu aastaboonuste korral. Näiteks olukord, kus töötajale on ettenähtud aastaboonus 2020. aasta eest ja see makstakse välja 5. aprillil 2021.  Kui töötaja põhipuhkus algab 5. juulil 2021 ja töötaja palgapäev on iga kuu viimane kalendripäev, siis tuleb puhkusetasu arvutamisel võtta arvesse jaanuaris, veebruaris, märtsis, aprillis, mais ja juunis teenitud töötasud. Kuivõrd aastaboonus, mis maksti välja 2021 aprillis, teeniti reaalselt välja 2020. aasta jooksul, siis puhkusetasu arvestusse seda antud näite puhul ei võeta. Kui töötaja põhipuhkus algab 5. mail 2021. aastal, siis tuleks puhkusetasu arvestusse võtta novembri, detsembri, jaanuari, veebruari, märtsi ja aprillikuus teenitud töötasud. Sellisel juhul tuleb novembri ja detsembrikuus välja teenitud aastapreemia võtta puhkusetasu arvestusse (seega 2/12 aastapreemiast).

Teabevara uuendus

Uues videopeatükis 14.24. tehakse lühiülevaade sellest, milliseid muudatusi tõi tööõiguse valdkonnas kaasa eelmine aasta ja millele pöörata tähelepanu 2021. aastal.

Käsitlemist leiavad muuhulgas järgmised teemad: tööohutus ja töökeskkond; kaugtöö; välismaalaste värbamine; lähetatud töötajad.

Foto: Pixabay

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Riigikohtu üldkogu asus juhatuse liikme vastutuse osas uuele seisukohale
  • Eestis kehtivat maksuvaba tulu arvestust rakendatakse edaspidi ka EMP riikide residentide suhtes
  • Töötajatele terendavad lisapuhkepäevad

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Välismaalaste seaduses jõustus 1. aprillist muudatus, mille kohaselt arvatakse Ühendkuningriigi kodanikud välja välismaalaste seaduses sätestatud sisserände piirarvu alt. Vaadake lisaks: välismaalaste seadus.

Allikas: Kaubandus-Tööstuskoda, koda.ee

Foto: Pixabay

 

 

Valdkonna uudis

Töötasu hüvitise taotlus tuleb esitada töötukassa iseteenindusportaalis e-töötukassa, taotluste vastuvõtmine algab neljapäeval, 1. aprillil. Taotluse esitab tööandja või volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Märtsi ja aprilli töötasu hüvitamise aluseks on käibelangus ja töötajate töökoormuse või tasu vähenemine. Tööandja peab töötukassa iseteenindusportaali avalduses märkima ära, millistele kriteeriumitele ta vastab ja lisama tõendavad dokumendid.

Töötukassa hüvitab töötajale ühes kuus 60% tema keskmisest kuupalgast. Hüvitise maksimaalne suurus ühele töötajale on 1000 eurot kuus brutos. Lisaks töötukassa panusele maksab tööandja töötajale tasu vähemalt 200 eurot brutos. Töötajat, kellele on hüvitist taotletud, ei tohi samal ega järgneval kahel kuul koondada.

Hüvitise taotlemiseks tuleb esitada avaldus mõlema kuu kohta eraldi. Märtsikuu töötasu hüvitamise avaldusi saab esitada aprilli lõpuni. Aprillikuu töötasu hüvitiste avalduste vastuvõtt algab mais. Hüvitise saajad avalikustatakse kord nädalas töötukassa koduleheküljel.


Allikas: palgauudised.ee

Foto: Pixabay

 

Teabevara uuendus

Uue videosisuna saab aprillis jälgida veebiseminari töösuhete õigusaktide olulisimatest muudatustest ja kohtupraktikast.

Valdkonna uudis

Töötukassal on varasematest toetustest alles 38 miljonit eurot, millega plaaniti aprillis maksta toetust piirangutest enim kannatada saanud tööandjatele, kuid valitsuse koostatud lisaeelarve võimaldab toetuse saajate ringi oluliselt laiendada ja tingimusi muuta. Valitsus on lubanud toetuseks eraldada 102 miljonit eurot, töötukassa panustab 38 miljoni euroga.

Töötukassa nõukogu ettepaneku kohaselt on märtsi ja aprilli töötasu hüvitamise aluseks käibe langus ja töötajate töökoormuse või tasu vähenemine. Taotluse esitab tööandja, hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Hüvitist saab taotleda tööandja, kelle käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50% võrreldes perioodiga detsember 2019 kuni veebruar 2020 või 2020. aasta teise poole keskmise käibega. Seega on võimalus abi saada ka ettevõtetel, kes alustasid tegevust 2020. aastal. Oluline on, et ettevõtte suhtes poleks algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning ettevõttel puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.

Allikas: palgauudised.ee

Foto: Liis Treimann

Teabevara uuendus

Tööandja kasutajaettevõtja on kohustatud kontrollima, kas tema juures töötaval välismaalasel on Eestis viibimiseks ja töötamiseks õiguslik alus, ja tagama, et välismaalane töötab Eestis selleks antud õiguslikul alusel ning tööandja ja kasutajaettevõtja vahel sõlmitud lepingu või muu kokkuleppe järgi. Kui välismaalase faktiline tegevus ei vasta talle antud või seadusest tulenevale Eestis töötamise õiguslikule alusele ja eesmärgile, on tööandja, kasutajaettevõtja, vastuvõttev üksus ja välismaalane kohustatud lähtuma neist õiguslikest alustest, millele välismaalase tegevus sisult vastab.

Tähtajalise elamisloa töötamiseks võib anda ilma Eesti töötukassa loa nõuet täitmata ka siis, kui see on mõeldud töötamiseks ettevõtjasiseselt üleviidud töötajana. Seejuures on tähtajaline elamisluba ettevõtjasiseseks üleviimiseks elamisluba töötamiseks, mis antakse välismaalasele, kes viiakse töötamise või praktika eesmärgil ettevõtjasiseselt üle Eestisse väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki paiknevast äriühingust kas Euroopa Liidu liikmesriigis paikneva äriühinguga samasse kontserni kuuluvasse äriühingusse või äriühingu filiaali. Lähemalt täiendatud peatükkides 10.2.1., 10.2.2. ja 10.2.3.

 

 

Lehed