Riigihange | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Vaidlustuskomisjoni ja kohtupraktika töös on toimunud tegevuste uudne sisustamine tehnilise kirjelduse osas. Tartu Ringkonnakohus leidis 8.07.2020 asjas nr 3-20-638, et kehtiva RHS § 88 lg 5 alusel tingimuste seadmisel peab hankija aktsepteerima lisaks akrediteeritud vastavushindamisasutustele ka samaväärsete vastavushindamisasutuste väljastatud katsearuandeid või tõendeid. Akrediteeritud labori katseraporti nõue iseenesest võib küll lihtsustada hankija jaoks toodete vastavuse hindamist, kuid olukorras, kus akrediteeritud laborite hulk on väike või puuduvad sellised laborid sootuks, seab piirang tootjatele takistuse hankel osalemiseks. Lugege lähemalt peatükist 7.1.

 

Teabevara uuendus

Rail Baltic Estoni OÜ juht Tõnu Grünberg ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat ja Rail Baltic Eesti ärivõrgustiku juhatuse liige Tõnis Tamme teevad saates ülevaate, mis seisus on praegu Rail Balticu raudteetrassi rajamine, millal alustatakse ehitushangetega ning kui tõenäoline on, et rongiühendus käivitub 2026. aastal. Kuulake uut audiopeatükki 13.1.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Väiksematel riigihangetel osalemine muudeti lihtsamaks
 • Kollektiivleping ei laiene automaatselt tööandjale 

 • Juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus äriühingu kohustuste rikkumise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Riigihanke teabevaras tulevad peagi käsitlemisele järgmised teemad:

 • vastavusasutuste tõend ja selle nõue tehnilises kirjelduses;
 • vastutus riigihangete reeglite rikkumise eest;
 • kontsessioonid;
 • hankelepingu sanktsioonid.
Teabevara uuendus

Avaliku sektori hankija määratlust on täpsustatud. Nii näiteks on eraõiguslik juriidiline isik hankija, kui ta on asutatud eesmärgiga täita põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu ja isikut rahastab põhiliselt koos või eraldi riik, kohalik omavalitsus, muu avalik-õiguslik juriidiline isik või nende asutus või hankijaks olev sihtasutus või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi hankija. Lugege lähemalt peatükist 3.1.

Uues audiopeatükis 13.21. räägitakse aga eri tõlgendustest riigihanke tingimuste mõistmisel.

Teabevara uuendus

Riigihangete seaduse § 5 jaotab hankijad avaliku sektori hankijateks ja võrgustiku sektori hankijateks. Teabevara järgmise täiendusena käsitleme avaliku sektori hankijat täpsustatud määratluse kohaselt.

Teabevara uuendus

Riigihanke tingimuse mõistmise üle tekkinud vaidlus võib lõppeda hankel osaleja kasuks isegi siis, kui dokumentides on kirjas, et eri tõlgenduste puhul lähtutakse tellija tõlgendusest, kinnitab vandeadvokaat Anneli Aab.

Kuulake uut audiopeatükki 13.21.

Teabevara uuendus

Kui vahepealsel perioodil pidi viima minikonkursse läbi elektroonilises riigihangete registris, siis alates 15.07.2020 ei pea raamlepingu alusel korraldatavates minikonkurssides kohaldama elektroonilise teabevahetuse (s.o riigihangete registri) kaudu hanke tegemise kohustust, kui sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus on alla lihthanke piirmäära ehk asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro (vt ptk 5.11.8.6. ja 8.8.)

 

Teabevara uuendus

Kunstiteoste tellimise seaduse muudatused jõustusid 15.07.2020. Muudatusega tõsteti ka piirmäära, alates millest tuleb seoses ehitustööde tellimisega läbi viia kunstiteoste tellimine.

 • piirmäär tõuseb 750 000 eurole (senise 450 000 euro asemel);
 • alates 01.01.2021 tõuseb hangitavate kunstiteoste hinnalagi 110 000 euroni (2010. aastast kehtinud hinnalagi oli 65 000 eurot);
 • kehtima jääb üldine põhimõte, et kunstiteoste hind ilma käibemaksuta peab kokku olema vähemalt 1 protsent hangitavate ehitustööde maksumusest.

Lugege lähemalt uuest peatükist 4.7.1.

 

Teabevara uuendus

Alates 15. juulist 2020 on keskkonnaministril õigus kehtestada kohustuslikud keskkonnahoidlikud tingimused, mis arvestavad kogu kasutusiga hõlmavate energia- ja keskkonnamõjudega, järgmiste hangete puhul:

 • maanteesõiduk; 
 • mööbel;
 • puhastustooted;
 • puhastusteenused;
 • kontori IT-seadmed;
 • koopia- ja joonestuspaber.

Lugege täiendatud peatükki 2.1.

Lehed