Teabevara uuendus

Riiklikus ehitisregistris tehakse põhimõttelisi uuendusi, mis muudavad registri kasutamise mugavamaks ning seal tehtavad menetlustoimingud lihtsamaks. Mis muutub, mil viisil uuendusi läbi viiakse ning kuidas hakkab uus register toimima, tutvustab saates „Eetis on ehitusuudised” (ptk 13.6.) Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregistritalituse projektijuht Taavi Jakobson.

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
 • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
 • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tavapäraselt ei ole hankijal kohustust esitada alusdokumentides põhjendusi, miks ta on otsustanud mingit asja/teenust/ehitustööd tellida selliste tingimustega sellisel viisil, vaid hanikja võib oma põhjendused esitada vaidlustusmenetluses. Suureks erandiks on olukord, kus hankija on soovinud ühe hanke raames tellida erinevaid asju või teenuseid või ehitustöid, mida tavapäraselt ei pea üheskoos pakkuma, ning hankija ei ole hanget osadeks jaotanud. Mida niisugune olukord täpsemalt tähendab, selgitas vaidlustuskomisjon oma äsjases, 24. mail tehtud otsuses. 

Lähemalt saate lugeda teabevara uuest peatükist 6.5. 

 

Teabevara uuendus

Riigihanke teabevara uues audiopeatükis (13.5.) saab kuulata saadet „Teabevara tund”, mille teema on välisvärbamine ja riigihange ehitussektoris.

Stuudios on Advokaadibüroo RASK vandeadvokaadid Siret Saks ja Gea Vendel, kes räägivad välisvärbamisest ja sellega seotud probleemidest ehitussektori näitel. 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
 • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
 • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Erinevuste korral hanketeates ja teistes riigihanke alusdokumentides esitatud teabe vahel lähtutakse hanketeates esitatust. On oluline teada, et kui tavapäraselt määratakse pakkuja kvalifitseerimise tingimused hanketeates, siis on võimalik, et osa pakkuja kvalifitseerimise tingimusi kirjeldatakse muudes alusdokumentides. Hankelepingu tingimuste esitamisel tuleb arvestada, et hankelepingu sõlmimisel ei saa hankija rakendada lisatingimusi, mida alusdokumentides pole toodud. Lähemalt täiendatud peatükis 7. 

 

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Milleks on hea valdkonnaülene klassifikaatorite süsteem, kõnelevad saates „Eetris on ehitusuudised” (ptk 13.4.) Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi professor Roode Liias, Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi direktor Aivars Alt ning kõrgkooli lektor Pille Hamburg. Riigihanke tulemusena kahe aastaga loodav n-ö keel teeb lihtsamaks, tõhusamaks ja odavamaks lisaks ehitusele ka hoonete ja rajatiste hilisema haldamise ning korrashoiu.

Teabevara uuendus

Hankija teeb riigihanke alusdokumentidega seotud selgitused või selgitamist võimaldavad dokumendid elektrooniliselt kättesaadavaks kolme tööpäeva jooksul asjakohase selgitustaotluse ehk siis nt pakkujalt vastava taotluse saamisest arvates. Kui kogu riigihanke teabevahetus ei toimu elektrooniliselt, esitab hankija selgitused või selgitamist võimaldavad dokumendid sama tähtaja jooksul kõikidele hankijale teadaolevatele riigihankest huvitatud ettevõtjatele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kui riigihanke alusdokumentidega seotud selgitustaotluse hankijale laekumise ja pakkumuste esitamise tähtpäeva vahele ei jää vähemalt kuut päeva, või lühendatud tähtaegadega hankemenetluste puhul vähemalt nelja päeva ning lihthankemenetluses ühte tööpäeva, siis ei ole hankija üldse kohustatud selgitustaotlusele vastama.

Lähemalt uuendatud peatükis 6.1.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed