Teabevara uuendus

Erinevuste korral hanketeates ja teistes riigihanke alusdokumentides esitatud teabe vahel lähtutakse hanketeates esitatust. On oluline teada, et kui tavapäraselt määratakse pakkuja kvalifitseerimise tingimused hanketeates, siis on võimalik, et osa pakkuja kvalifitseerimise tingimusi kirjeldatakse muudes alusdokumentides. Hankelepingu tingimuste esitamisel tuleb arvestada, et hankelepingu sõlmimisel ei saa hankija rakendada lisatingimusi, mida alusdokumentides pole toodud. Lähemalt täiendatud peatükis 7. 

 

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

  • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

  • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

  • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Milleks on hea valdkonnaülene klassifikaatorite süsteem, kõnelevad saates „Eetris on ehitusuudised” (ptk 13.4.) Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi professor Roode Liias, Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi direktor Aivars Alt ning kõrgkooli lektor Pille Hamburg. Riigihanke tulemusena kahe aastaga loodav n-ö keel teeb lihtsamaks, tõhusamaks ja odavamaks lisaks ehitusele ka hoonete ja rajatiste hilisema haldamise ning korrashoiu.

Teabevara uuendus

Hankija teeb riigihanke alusdokumentidega seotud selgitused või selgitamist võimaldavad dokumendid elektrooniliselt kättesaadavaks kolme tööpäeva jooksul asjakohase selgitustaotluse ehk siis nt pakkujalt vastava taotluse saamisest arvates. Kui kogu riigihanke teabevahetus ei toimu elektrooniliselt, esitab hankija selgitused või selgitamist võimaldavad dokumendid sama tähtaja jooksul kõikidele hankijale teadaolevatele riigihankest huvitatud ettevõtjatele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kui riigihanke alusdokumentidega seotud selgitustaotluse hankijale laekumise ja pakkumuste esitamise tähtpäeva vahele ei jää vähemalt kuut päeva, või lühendatud tähtaegadega hankemenetluste puhul vähemalt nelja päeva ning lihthankemenetluses ühte tööpäeva, siis ei ole hankija üldse kohustatud selgitustaotlusele vastama.

Lähemalt uuendatud peatükis 6.1.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

  • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

  • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

  • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Hankemenetlus algab hanketeate avaldamisega registris. Erandiks on väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, mis algab läbirääkimiste pidamiseks ettepaneku tegemisega ühele või mitmele hankija valitud ettevõtjale. Kui avatud hankemenetluses avaldatakse hanketeade riigihangete registris, siis loetakse, et on tehtud ettepanek esitada pakkumusi vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. 

Lähemalt teabevara uues peatükis 6.2. 

Teabevara uuendus

Saade on salvestatud Eesti ehituskonverentsil (ptk 13.3.). Esimesena kõneleb advokaadibüroo Cobalt advokaat Kadri Matteus teemadel Facio sündroomi säte ning konsortsiumilepingud ja ühispakkumused riigihangete seaduses ja (kohtu)praktikas. Advokaadibüroo KPMG Law partner ja vandeadvokaat Kristiina Laarmaa räägib 2019. aastast kehtima hakanud muudatusest riigihangete seaduses, mis annab alltöövõtjale õiguse lasta hankijal peatöövõtjale väljamaksed peatada, kui viimane on talle võlgu jäänud. 

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

  • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

  • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

  • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Riigikohus leidis 22.01.2019 kohtumääruses asjas nr 3-17-1151, et erandlikul juhul on võimalik pöörduda kohtusse ka ilma vaidlustust eelnevalt vaidlustuskomisjonile esitamata.

Nimelt leidis Riigikohus, et kohtusse on siiski võimalik pöörduda juhul, kui vaidlustust ei saa enam esitada põhjusel, et vaidlustuse esitamise tähtaeg on möödunud, kuid isikul on eriti kaalukas põhjus vaidlustusmenetluse läbimata jätmiseks. Eriti kaalukas põhjus võib esineda näiteks olukorras, kui kohus on andnud kaebajale eksitavaid selgitusi. Selline erandlik võimalus on vajalik efektiivse õiguskaitse tagamiseks, sest riigi­hangete seadus ei võimalda vaidlustuskomisjonil vaidlustuse esitamise tähtaega ennistada. Lähemalt teabevara peatükis 11.6.2.

Teabevara uuendus

Audiopeatükis 13.2. saate kuulata, kuidas tuua riigihangetesse vastutustundlikkus ning kuidas saada lahti levinud tavast hangete hindamisel vaid hinda vaadata. Teema üle arutlevad riighangete seaduse raamistiku väljatöötamisse panustanud Põhja-Eesti Regionaalhaigla juht Argis Peedu, vastustundlikku tarbimist esindava MTÜ Mondo eestvedaja Kristina Mänd ja riigipoolset hankijat esindab Mari-Liis Sööt, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja. Vestlust juhib Miltton Nordics tegevjuht Annika Arras.

Lehed