Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Uuendatud peatükis 4.2.2. Vandeaudiitori aruanne tuleb juttu vandeaudiitori valimisest ning auditi ja ülevaate kohustusest.  

Osaühingus kuulub audiitorettevõtja valimine osanike pädevusse, aktsiaseltsis teeb valiku üldkoosolek. Audiitori valimist ei ole võimalik delegeerida juhatusele, tegevjuhtkonnale või raamatupidajale, kuna nendel isikutel ei ole seaduslikku alust antud küsimuses esindada osaühingut või aktsiaseltsi. Üldkoosolek võib audiitori nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri. Kuni 1. septembrini 2017 oli audit kohustuslik kõigile aktsiaseltsidele, kuid 1. septembrist 2017 jõustusid audiitortegevuse seaduse muudatused, kus vastav säte muudeti. See muudatus kehtib kõigile aktsiaseltsidele, kelle majandusaasta lõpeb pärast 1. septembrit 2017.

Teabevara uuendus

Uuendatud peatükis 3.6.1. Audiitortegevuse seadus anname ülevaate audiitortegevuse seaduse (edaspidi AudS) nendest põhiküsimustest, millega peaksid kursis olema eelkõige raamatupidamise teabevara põhilised kasutajad. AudS sätestab loeteluna alad ja küsimused, mida kõnealune seadus reguleerib.

Seaduse kohaldamise osas määrati, et teistes seadustes kasutatud arvestusalaga seotud mõistet „audiitor” käsitatakse AudS-i tähenduses audiitorettevõtjana ning teistes seadustes vandeaudiitori kohta sätestatud nõudeid kohaldatakse otseselt ka audiitorettevõtjale (kui teistest seadustest ei tulene teisiti). Samuti on defineeritud seaduse tasemel olulisemad mõisted, millest on vaja lähtuda, et seadusest aru saada.

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Lisatud on peatükk 4.13. Tegevuse jätkuvus.

Raamatupidamise seaduse § 16 punkti 2 kohaselt on raamatupidamise aastaaruande koostamise peamisi printsiipe jätkuvuse printsiip. See tähendab, et raamatupidamise aruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane tegutseb jätkuvalt ning tal ei ole plaani ega vajadust tegevust lõpetada. Juhul kui raamatupidamise aruanne ei ole koostatud jätkuvuse printsiibist lähtudes, tuleb aruandes märkida rakendatud arvestusprintsiip. 

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 4.4. Majandusaasta aruande esitamine ettevõtjaportaalis.

Raamatupidamise seaduse (RPS) § 141 järgi tuleb majandusaasta aruanne koostada ja esitada üldjuhul elektroonilises aruandluskeskkonnas või laadida asjaomased andmed otse raamatupidamisprogrammist, kui tarkvara seda toetab. E-aruandluse eesmärk on lihtsustada aruandluskohustuslase esitatavate andmete esitamist ja töötlemist. 

Teabevara uuendus

Uuendatud peatükis 12.1 on kajastatud majandusaruande koostamist IFRS-i kohaselt. Majandusaasta aruande koostamisel on Eesti ettevõtetel valida kahe raamatupidamistava vahel (RPS § 17): Eesti finantsaruandluse standard, mis põhineb standardil IFRS for SME-s (finantsaruandluse standardid väikestele ja keskmise suurusega üksustele), või Euroopa Komisjoni vastu võetud rahvusvaheline finantsaruandluse standard (IFRS).

Majandusaasta aruande koostamine vastavalt IFRS-ile on lubatud kõigile ettevõtetele, kuid RPS §17 lg 2 järgi on see kohustuslik teatud tüüpi ettevõtetele:

 • krediidiasutused;
 • finantsvaldusettevõtjad;
 • segafinantsvaldusettevõtjad;
 • investeerimisühingud;
 • kindlustusandjad;
 • äriühingud, kelle emiteeritud väärtpaberid on võetud kauplemisele Eesti või muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturule.
Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed