Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Teabevara uuendus

 

Uues peatükis 3.9 käsitleme raamatupidaja atesteerimist nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides.

Kogu maailmas on raamatupidajate tegevus juristide ja arstide kõrval kõige enam reguleeritud. Kutse on vaja omandada, sest oskamatus või ebaeetilisus neis valdkondades põhjustab teenuste tarbijatele suuremat kahju kui teistes valdkondades.

Eestis reguleerib raamatupidajate kutsestandarditega seotud tegevust Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK). Kutsekoda arendab ja rakendab kutsesüsteeme ning koordineerib muud tegevust alates 2001. aastast. Sellest ajast kehtis Eestis viieastmeline raamatupidamise kutsetasemete raamistik, alates 2008. aastast on üle mindud kaheksatasemelisele standardile. ERK asjaomane töörühm koostas uued standardid ja kutsekoda kinnitas need 2012. aasta keskel. Standardeid rakendatakse 2013. aasta algusest.

Kaheksatasemelises kutsetasemete raamistikus nähakse uute standarditega ette järgmised kvalifikatsioonid:

 • raamatupidaja, tase 5;
 • vanemraamatupidaja, tase 6;
 • juhtivraamatupidaja, tase 7.
 
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Riigikohus ei peatanud valitud uue Vabariigi Presidendi ametisse astumist
 • Kindlustuslepingu sõlmimisel tasub maakleriga koostööd teha
 • Riigikohus selgitas töölepingu erakorralise ülesütlemise tingimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Raamatupidamise käsiraamatusse on uuendusena lisatud interaktiivsed kalkulaatorid. Praegu on kalkulaatorid olemas peatükis 7.4. Tegevusaruanne, nõuded sellele ja finantssuhtarvud. Saate lahtritesse lähteandmeid sisestades arvutada erinevaid suhtarve. Uusi kalkulaatoreid lisandub järjest juurde.

 • Tootlussuhtarvude all on võimalik arvutada omakapitali puhaskasumi tootlust, vara puhaskasumi tootlust, müügitulu ärirentaablust ja müügitulu puhasrentaablust.
 • Efektiivsuse suhtarvude all on võimalik arvutada põhivara käibekordajat, vara käibekordajat, raha keskmist laekumisaega ja kreditoorse võlgnevuse makseaega.
 • Maksevõime suhtarvude all on võimalik arvutada lühiajaliste kohustuste kattekordajat, maksevõime kordajat ja maksevalmiduse taset.
 • Kapitali struktuuri suhtarvude all on võimalik arvutada võlakordajat, finantsvõimenduse kordajat, kapitaliseerituse kordajat ja intressikulude kattekordajat.
 • Dividendi suhtarvude all on võimalik arvutada aktsiatulu, lihtaktsia nominaalhinda ja dividendi väljamaksu kordajat.

  Hõlpsat arvutamist!

 

Teabevara uuendus

 

Uuendatud peatükis 4.7 antakse nõu, kuidas toimida vigade korral eelmiste majandusaastate aruannetes. 

Kuigi keegi seda ei soovi, juhtub aeg-ajalt siiski, et pärast aastaaruande valmimist ja kinnitamist avastatakse eelmise perioodi kohta asjaolusid, mis olid jäänud õigel ajal avastamata ja aruandes kajastamata. Sellisel juhul näeb RTJ 1 „Aastaaruande koostamise üldpõhimõtted” ette, et kõik olulised vead tuleb korrigeerida tagasiulatuvalt.

Viga iseloomustab asjaolu, et kuigi aruande koostamise ajal oli ettevõtte juhtkonnale kättesaadav piisav ja usaldusväärne info, mille alusel oleks saanud koostada korrektseid aruandeid, jäeti see info kasutamata või kasutati ebakorrektselt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad

 • Muudatused Vabariigi Presidendi valimise seaduses
 • Uus e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus
 • Uus perehüvitiste seadus
 • Olulised muudatused töövaidluse lahendamise korras
 • Oluline muudatus töötuskindlustuse seaduses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad

 • Lihtsustati digi-ID väljastamist ja seeläbi avalike teenuste kasutamist
 • Riigikohtu sõnul peab erikontroll võimaldama osanikel saada erapooletu spetsialisti arvamus ühingut puudutavate varaliste küsimuste kohta

 • Riigikohus märkis, et äriseadustikus sätestatud teabe- ja tutvumisõigus ei peaks erikontrolli asendama

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äripäeva „Raamatupidamise käsiraamatu” 65. täienduse kokkuvõte

Põllumajandusettevõtete raamatupidamist korraldavad raamatupidajad puutuvad tihti kokku terminiga „bioloogiline vara”. Mis see on? See on loomne või taimne elusorganism, näiteks koduloomad ja -linnud, istandused, kalad kalakasvanduses, kasvav mets ning kasvav vili. Eesti hea raamatupidamise tava järgi koostatavate aruannete puhul reguleerib bioloogilise vara arvestust Raamatupidamise Toimkonna juhend number 7 „Bioloogilised varad”. Tegemist on üsna spetsiifilise valdkonnaga, mistõttu oleme kokku pannud ülevaatliku peatüki, kus muuhulgas kirjutatud sellest, millal üldse selliseid varasid bilansis peab kajastama, kuidas neid klassifitseerida, millised on nende varade arvestuspõhimõtted, millist infot peaks nende varade kohta avalikustama majandusaasta aruandes jms. Teooria juurde oleme lisanud ka palju näiteid.

Selles täienduses jätkame samuti 2016. aasta algusest kehtima hakanud raamatupidamise seaduse muudatuste sisseviimist olemasolevatesse peatükkidesse. Uuendatud on kasumi-, rahavoo ja omakapitali aruande peatükke ning tegevusaruannet puudutavat peatükki. Nendest peatükkidest võiks esile tuua selle, et mikro- ja väikeettevõtted ei pea enam Eesti hea raamatupidamistava alusel koostatud raamatupidamise aruandesse lisama rahavoogude ja omakapitali aruannet, lisaks puudub mikroettevõtjatel tegevusaruande lisamise kohustus. Muudatused hakkasid kehtima majandusaasta aruannetele, mis algasid 2016. aasta 1. jaanuarist. Kõigist nendest muudatustest saate täpsemalt lugeda antud täiendusest. Sellest, kuidas ettevõtteid liigitatakse erinevat tüüpi ettevõtjateks, kirjutasime eelmises lisas ilmunud peatükkides.

Olulise asjana uuendasime personaliarvestust puudutavaid peatükke ning viisime need kooskõlla kehtivate seadustega. Esiletõstmist väärib juhatuse ja nõukogu liikmete ravikindlustusega seonduv – alates 2016. aastast sõltub juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusliku lepingu (VÕS) alusel töötavate inimeste ravikindlustus sotsiaalmaksu deklareerimisest deklaratsioonil TSD. Õigus ravikindlustusele on ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel teenustasusid ning juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme tasusid saavatel isikutel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut deklareerivad sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses ehk 2016. aastal 128,70 eurot kuus, kusjuures ravikindlustus hakkab kehtima TSD esitamise tähtpäevale järgneval tööpäeval ning kehtib kuni järgmise TSD esitamise tähtpäevani.

Egle Vainula

käsiraamatu peatoimetaja

Teabevara uuendus

Täiendatud peatükis 3.1.5.2 anname ülevaate puhkustega seotud põhimõtetest, mille kasutamine standardib ja lihtsustab puhkuste ajakava koostamist, selles muudatuste tegemist ning kindlustab ettevõtte raamatupidamisele arvestuseks õiged andmed.


Puhkuste ajakava koostab tööandja iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul. Põhipuhkuse aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega. Puhkuste ajakava saab muuta tööandja ja töötaja kokkuleppel.


Juhtimis- ja kontrollorgani liikmetega sõlmitud käsunduslepingutes peab kõnealustele isikutele puhkuse võimaldamise korral viitama TLS-i sätete rakendamisele või kirjeldama asjakohaseid erikokkulepped.


 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad

 • 1. novembril 2016 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et nõukogu töökorraga ei tohi piirata nõukogu liikme teabeõigust ega dokumentidega tutvumise õigust
 • Riigikohus selgitas, et tarbijat ebamõistlikult kahjustav viivisemäär on tühine

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed