Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Teabevara uuendus

 

Uuendatud peatükis 4.7 antakse nõu, kuidas toimida vigade korral eelmiste majandusaastate aruannetes. 

Kuigi keegi seda ei soovi, juhtub aeg-ajalt siiski, et pärast aastaaruande valmimist ja kinnitamist avastatakse eelmise perioodi kohta asjaolusid, mis olid jäänud õigel ajal avastamata ja aruandes kajastamata. Sellisel juhul näeb RTJ 1 „Aastaaruande koostamise üldpõhimõtted” ette, et kõik olulised vead tuleb korrigeerida tagasiulatuvalt.

Viga iseloomustab asjaolu, et kuigi aruande koostamise ajal oli ettevõtte juhtkonnale kättesaadav piisav ja usaldusväärne info, mille alusel oleks saanud koostada korrektseid aruandeid, jäeti see info kasutamata või kasutati ebakorrektselt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad

 • Muudatused Vabariigi Presidendi valimise seaduses
 • Uus e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus
 • Uus perehüvitiste seadus
 • Olulised muudatused töövaidluse lahendamise korras
 • Oluline muudatus töötuskindlustuse seaduses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad

 • Lihtsustati digi-ID väljastamist ja seeläbi avalike teenuste kasutamist
 • Riigikohtu sõnul peab erikontroll võimaldama osanikel saada erapooletu spetsialisti arvamus ühingut puudutavate varaliste küsimuste kohta

 • Riigikohus märkis, et äriseadustikus sätestatud teabe- ja tutvumisõigus ei peaks erikontrolli asendama

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äripäeva „Raamatupidamise käsiraamatu” 65. täienduse kokkuvõte

Põllumajandusettevõtete raamatupidamist korraldavad raamatupidajad puutuvad tihti kokku terminiga „bioloogiline vara”. Mis see on? See on loomne või taimne elusorganism, näiteks koduloomad ja -linnud, istandused, kalad kalakasvanduses, kasvav mets ning kasvav vili. Eesti hea raamatupidamise tava järgi koostatavate aruannete puhul reguleerib bioloogilise vara arvestust Raamatupidamise Toimkonna juhend number 7 „Bioloogilised varad”. Tegemist on üsna spetsiifilise valdkonnaga, mistõttu oleme kokku pannud ülevaatliku peatüki, kus muuhulgas kirjutatud sellest, millal üldse selliseid varasid bilansis peab kajastama, kuidas neid klassifitseerida, millised on nende varade arvestuspõhimõtted, millist infot peaks nende varade kohta avalikustama majandusaasta aruandes jms. Teooria juurde oleme lisanud ka palju näiteid.

Selles täienduses jätkame samuti 2016. aasta algusest kehtima hakanud raamatupidamise seaduse muudatuste sisseviimist olemasolevatesse peatükkidesse. Uuendatud on kasumi-, rahavoo ja omakapitali aruande peatükke ning tegevusaruannet puudutavat peatükki. Nendest peatükkidest võiks esile tuua selle, et mikro- ja väikeettevõtted ei pea enam Eesti hea raamatupidamistava alusel koostatud raamatupidamise aruandesse lisama rahavoogude ja omakapitali aruannet, lisaks puudub mikroettevõtjatel tegevusaruande lisamise kohustus. Muudatused hakkasid kehtima majandusaasta aruannetele, mis algasid 2016. aasta 1. jaanuarist. Kõigist nendest muudatustest saate täpsemalt lugeda antud täiendusest. Sellest, kuidas ettevõtteid liigitatakse erinevat tüüpi ettevõtjateks, kirjutasime eelmises lisas ilmunud peatükkides.

Olulise asjana uuendasime personaliarvestust puudutavaid peatükke ning viisime need kooskõlla kehtivate seadustega. Esiletõstmist väärib juhatuse ja nõukogu liikmete ravikindlustusega seonduv – alates 2016. aastast sõltub juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusliku lepingu (VÕS) alusel töötavate inimeste ravikindlustus sotsiaalmaksu deklareerimisest deklaratsioonil TSD. Õigus ravikindlustusele on ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel teenustasusid ning juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme tasusid saavatel isikutel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut deklareerivad sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses ehk 2016. aastal 128,70 eurot kuus, kusjuures ravikindlustus hakkab kehtima TSD esitamise tähtpäevale järgneval tööpäeval ning kehtib kuni järgmise TSD esitamise tähtpäevani.

Egle Vainula

käsiraamatu peatoimetaja

Teabevara uuendus

Täiendatud peatükis 3.1.5.2 anname ülevaate puhkustega seotud põhimõtetest, mille kasutamine standardib ja lihtsustab puhkuste ajakava koostamist, selles muudatuste tegemist ning kindlustab ettevõtte raamatupidamisele arvestuseks õiged andmed.


Puhkuste ajakava koostab tööandja iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul. Põhipuhkuse aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega. Puhkuste ajakava saab muuta tööandja ja töötaja kokkuleppel.


Juhtimis- ja kontrollorgani liikmetega sõlmitud käsunduslepingutes peab kõnealustele isikutele puhkuse võimaldamise korral viitama TLS-i sätete rakendamisele või kirjeldama asjakohaseid erikokkulepped.


 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad

 • 1. novembril 2016 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et nõukogu töökorraga ei tohi piirata nõukogu liikme teabeõigust ega dokumentidega tutvumise õigust
 • Riigikohus selgitas, et tarbijat ebamõistlikult kahjustav viivisemäär on tühine

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Andke teada, kuidas teile loetu meeldis!

Nüüd saate veebis iga peatüki lõpus valida, kas peatükk meeldis teile või mitte ja soovi korral lisada kommentaari, mida võiksime paremini teha.

Ootame teie tagasisidet!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Mai Õigusuudiste teemad

 • 10. aprillil jõustusid autoriõiguse seaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et kõik vahekohtu lahendid peavad läbima tunnustamismenetluse
 • Bitcoin`idega kauplemine allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

„Raamatupidamise käsiraamatu“ mais ilmuva täienduse teema on 1. jaanuaril 2016 jõustunud raamatupidamise seaduse muudatused.

1. jaanuarist 2016 ja hiljem alanud majandusaasta aruannetele on raamatupidamise seadusega kehtestatud erinevad nõuded eri liiki ettevõtjatele, seetõttu on muutunud ka aruannete eesmärgid. Raamatupidamise seaduse kohaselt jagunevad ettevõtjad mikroettevõtjateks, väikeettevõtjateks, keskmise suurusega ettevõtjateks ja suurettevõtjateks. Tutvustame ettevõtjate uue liigituse aluseid ja iga liigi ettevõtetele esitatavaid nõudeid raamatupidamise kohta. 

Raamatupidamise seaduse kohaselt ei pea mikroettevõtjad lisama tegevusaruannet majandusaasta aruandele, mille aruandeperiood algab 1. jaanuarist 2016, kui ettevõte esitab aruanded Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. 1. jaanuaril 2016 jõustunud raamatupidamise seaduse kohaselt võivad mikro- ja väikeettevõtjad Eesti hea raamatupidamistava kohase raamatupidamisaruande esitada lühendatud kujul. See kehtib aruannete kohta, mille majandusaasta algas 1. jaanuarist 2016.

Töötasin läbi peatükid „Aastaaruande koostamise üldpõhimõtted“ ja „Bilanss“, et need oleksid uue seaduse nõuete kohased.

Head lugemist!

Egle Vainula

käsiraamatu peatoimetaja

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad

 • 10. märtsil 2016 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas kinnisasja üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmise maksuvabastust
 • Investorite isikuandmete avaldamine ajakirjanduslikul eesmärgil ei riku isiku põhiõigusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, aprilli Õigusuudised koostas Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed