Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 4.14. Aastaaruande levinumad vead. Raamatupidamise aastaaruannete kvaliteet on aastast aastasse paranenud, kuid siiski esineb üldist head taset alla tõmbavaid vigu. Raamatupidamise aastaaruannetes esinevad vead võib liigitada tinglikult kaheks:

 • otsesed eksimused raamatupidamise seaduse (RPS) või Eesti finantsaruandluse standardite (edaspidi ka EFS (endine RTJ)) konkreetsete nõuete vastu;
 • eksimused aruande koostamise põhimõtete vastu, nt olulise info avalikustamata jätmine.
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 3.3.4. Pakendiettevõtja ja pakendiaruandlus.

Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides on ettevõtjatel, kes toovad riiki pakendatud kaupu ning paiskavad neid kohalikule turule, kohustus pidada arvestust pakendi koguste üle ja suunata taaskasutatavast materjalist pakendid kokkulepitud hulgas taaskasutusse. Kõnealust valdkonda reguleerivad Eestis pakendiseadus ja pakendiaktsiisi seadus.

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uues peatükis 3.9 käsitleme raamatupidaja atesteerimist nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides.

Kogu maailmas on raamatupidajate tegevus juristide ja arstide kõrval kõige enam reguleeritud. Kutse on vaja omandada, sest oskamatus või ebaeetilisus neis valdkondades põhjustab teenuste tarbijatele suuremat kahju kui teistes valdkondades.

Eestis reguleerib raamatupidajate kutsestandarditega seotud tegevust Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK). Kutsekoda arendab ja rakendab kutsesüsteeme ning koordineerib muud tegevust alates 2001. aastast. Sellest ajast kehtis Eestis viieastmeline raamatupidamise kutsetasemete raamistik, alates 2008. aastast on üle mindud kaheksatasemelisele standardile. ERK asjaomane töörühm koostas uued standardid ja kutsekoda kinnitas need 2012. aasta keskel. Standardeid rakendatakse 2013. aasta algusest.

Kaheksatasemelises kutsetasemete raamistikus nähakse uute standarditega ette järgmised kvalifikatsioonid:

 • raamatupidaja, tase 5;
 • vanemraamatupidaja, tase 6;
 • juhtivraamatupidaja, tase 7.
 
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Riigikohus ei peatanud valitud uue Vabariigi Presidendi ametisse astumist
 • Kindlustuslepingu sõlmimisel tasub maakleriga koostööd teha
 • Riigikohus selgitas töölepingu erakorralise ülesütlemise tingimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Raamatupidamise käsiraamatusse on uuendusena lisatud interaktiivsed kalkulaatorid. Praegu on kalkulaatorid olemas peatükis 7.4. Tegevusaruanne, nõuded sellele ja finantssuhtarvud. Saate lahtritesse lähteandmeid sisestades arvutada erinevaid suhtarve. Uusi kalkulaatoreid lisandub järjest juurde.

 • Tootlussuhtarvude all on võimalik arvutada omakapitali puhaskasumi tootlust, vara puhaskasumi tootlust, müügitulu ärirentaablust ja müügitulu puhasrentaablust.
 • Efektiivsuse suhtarvude all on võimalik arvutada põhivara käibekordajat, vara käibekordajat, raha keskmist laekumisaega ja kreditoorse võlgnevuse makseaega.
 • Maksevõime suhtarvude all on võimalik arvutada lühiajaliste kohustuste kattekordajat, maksevõime kordajat ja maksevalmiduse taset.
 • Kapitali struktuuri suhtarvude all on võimalik arvutada võlakordajat, finantsvõimenduse kordajat, kapitaliseerituse kordajat ja intressikulude kattekordajat.
 • Dividendi suhtarvude all on võimalik arvutada aktsiatulu, lihtaktsia nominaalhinda ja dividendi väljamaksu kordajat.

  Hõlpsat arvutamist!

 

Lehed