Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 9.1. Konsolideerimise üldpõhimõtted.

Kaks või enam ettevõtet võivad olla seotud omandi­suhte kaudu (üks kontrollib teist) ning seetõttu vaadeldakse neid pigem ühe kui mitme ettevõttena. Selliste ettevõtete puhul on sobivam kasutada konsolideeritud aruannet. Peatükis käsitletakse konsolideerimise üldpõhimõtteid ja kapitaliosaluse meetodit. Konsolideerimine on üks keerukamaid raamatupidamisvaldkondi, seega on peatükis esitatud rohkelt näiteid. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuendatud peatükis 4.12. Varade ja kohustuste hindamine vastatakse kahele peamisele küsimusele:

 • Kes peab andma hinnangu varade ja kohustuste väärtusele, täielikkusele, kõikehõlmavusele ja kajastamise õigsusele?
 • Kuidas saavutada varade ja kohustuste hindamine, mis vastaks nõudmistele, oleks vajalikul määral põhjendatud, õiguslikult lubatud ja finantsmajanduslikult otstarbekas?

 

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 4.14. Aastaaruande levinumad vead. Raamatupidamise aastaaruannete kvaliteet on aastast aastasse paranenud, kuid siiski esineb üldist head taset alla tõmbavaid vigu. Raamatupidamise aastaaruannetes esinevad vead võib liigitada tinglikult kaheks:

 • otsesed eksimused raamatupidamise seaduse (RPS) või Eesti finantsaruandluse standardite (edaspidi ka EFS (endine RTJ)) konkreetsete nõuete vastu;
 • eksimused aruande koostamise põhimõtete vastu, nt olulise info avalikustamata jätmine.
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 3.3.4. Pakendiettevõtja ja pakendiaruandlus.

Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides on ettevõtjatel, kes toovad riiki pakendatud kaupu ning paiskavad neid kohalikule turule, kohustus pidada arvestust pakendi koguste üle ja suunata taaskasutatavast materjalist pakendid kokkulepitud hulgas taaskasutusse. Kõnealust valdkonda reguleerivad Eestis pakendiseadus ja pakendiaktsiisi seadus.

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed