Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 3.1.1. Raamatupidamiskorralduse lähtealused Eestis.

Eelmise aasta alguses jõustus raamatupidamise seadus, mis asendas varem kehtinud Eesti hea raamatupidamistava Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS). EFS kehtib nendele raamatupidamise aruannetele, mis on koostatud 1. jaanuaril 2017 või hiljem alanud perioodide kohta.

Sarnaselt Eesti hea raamatupidamistavaga on Eesti finantsaruandluse standard rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus ehk raamatupidamise toimkonna juhendid (RTJ). 

Teabevara uuendus

Täiendatud on peatükki 5.3.3. Lühiajalised nõuded ja ettemaksed.

Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt võib järgnevalt loetletud kirjed esitada bilansi käibevara hulgas summeerituna real „Nõuded ja ettemaksed“:

 • nõuded ostjate vastu;
 • maksude ettemaksed ja tagasinõuded;
 • muud lühiajalised nõuded (sh antud laenud, mille tähtajani on jäänud vähem kui 12 kuud);
 • ettemaksed teenuste eest (tulevaste perioodide kulud).

Bilansirea „Nõuded ja ettemaksed“ alaliigendus esitatakse sellisel juhul aastaaruande lisades.

Uuendatud peatükis 6.3. „Selgitused kasumiaruande kirjetele” on toodud mittetüüpsed tehingud ning nende kajastamine erinevatel kasumiaruande kirjetel. Käsitletud on valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutust, samuti oma tarbeks valmistatud põhivara kajastamist ning välisvaluutas fikseeritud laenude ümberhindlust.

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 11.1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevad nõuded raamatupidamisteenuse osutajale.

Tegevuse riskihindamine peaks aitama teenusepakkujal mõista, kuidas tekib rahapesu ja terrorismi rahastamise risk ning milliseid tegevusvaldkondi peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel esmatähtsaks pidama. Sel eesmärgil peaks teenusepakkuja tuvastama ja hindama rahapesu ning terrorismi rahastamise riski, mis on seotud:

 • pakutavate teenustega;
 • jurisdiktsioonidega, kus tegutsetakse;
 • klientidega, kellega töötatakse;
 • tehingu- või turustuskanalitega, mida kasutatakse oma klientide teenindamiseks.

Uudse võimalusena saate nüüd peatüki 2.1. Video ja audio all vaadata ja kuulata päevakajalisi vestlusi ja diskussioone erinevate raamatupidamisega seotud teemade kohta. Praegu on valikus kolm maksuteemalist videot Pärnu Finantskonverentsilt 2018: ptk 2.1.1. Maksupoliitika, ptk 2.1.2. Millised peaksid maksud olema ettevõtja seisukohast ja ptk 2.1.3. Maksumuudatuste mõju majanduskasvule.

Finantskonverentsil arutlesid maksuteemade üle nii ettevõtjad, maksuloojad kui ka poliitikud. Tutvuge Argo Virkebau ja Meelis Paakspuu, Dmitri Jegorovi ja Ivo Vanasauna ning Rannar Vassiljevi ja Jürgen Ligi seisukohtadega.

Teabevara uuendus

Uuendatud on alapeatükki 4.1. Majandusaasta aruande koostamise eesmärk eriliigilistele ettevõtetele. 

Raamatupidamise seaduse kohaselt tuleb ettevõtte tegevusest vähemalt kord aastas anda aru ettevõttest huvitatud isikutele ja organisatsioonidele.

Aruande kasutajad võib jagada kaheks:

 • need, kellele ettevõte on kohustatud jagama infot seadusega ettenähtud korras (nt äriregister);
 • need, keda ettevõte soovib vabatahtlikult teavitada oma majandustulemustest (näiteks omanikud, investorid, laenuandjad, kliendid, töötajad, avalikkus jt).

Uudse võimalusena saate nüüd vaadata ja kuulata päevakajalisi vestlusi ja diskussioone erinevate raamatupidamisega seotud teemade kohta. Praegu on valikus kolm maksuteemalist videot Pärnu Finantskonverentsilt 2018: ptk 2.1.1. Maksupoliitika, ptk 2.1.2. Millised peaksid maksud olema ettevõtja seisukohast ja ptk 2.1.3. Maksumuudatuste mõju majanduskasvule.

 

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Täitemenetluses muutusid sissetuleku osa arvestamise nõuded. Muudatuste mõjust annab peatükis 3.1.7.1. „Täitemenetluse ja nõuete arvestuse muudatused” ülevaate advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat Epp Lumiste. 

 

Teabevara uuendus

Uuendatud on raamatupidamise teabevara peatükki 6.2. „Tulu arvestus”.

Tulu on majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, v.a omanike sissemaksed omakapitali.

Tulu kajastamise põhimõtteid reguleerib raamatupidamise toimkonna juhend nr 10 „Tulu kajastamine”. Seda juhendit tuleb järgida siis, kui saadakse tulu kaupade müügist, teenuste osutamisest või ettevõtte varade kasutada andmisest ning selle eest tasutakse intresside, dividendide või litsentsitasude vormis. 

Tulu tuleb kajastada saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses ehk hinnas, mille eest sõltumatud ja informeeritud osapooled saaks mingit vara vabal turul müüa või vahetada.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 3.1.5.3. Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine.

Kui töötaja, juht- või kontrollorgani liige kasutab isiklikku sõiduautot töö- või ametiülesannete täitmisel, on tööandjal auto kasutamise eest tasumiseks kaks võimalust:

 • sõiduauto rent,
 • sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine.

Maksuvabastuseks ei nõuta hüvitise saaja omandiõigust sõiduautole, piisab kasutusõigusest. Oluline on, et sõiduauto ei ole tööandja omanduses.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed