Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustunud raamatupidamise seaduse olulisemad muudatused puudutavad mikro- ja väikeettevõtjaid
 • Töötasu alammäär tõusis
 • Riigikohus leidis, et ka emaühingu juristi kui lepingulise esindaja menetluskulud kuuluvad põhjendatud kulutuste hulka ja vajalikus ulatuses väljamõistmisele
 • Riigikohus analüüsis hankija õigust lükata tagasi riigiabi saanud pakkuja pakkumus
 • Riigikohus selgitas eelduseid selleks, et aktsionärid saaksid taotleda ema- või tütarühingus erikontrolli

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, jaanuari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Rene Frolov ja advokaat Katri Tšesnokov.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Seadusemuudatuste tõttu oleme veebis juba uuendanud peatükke, mis käsitlevad töölähetusi ning raamatupidamise aastaaruande auditi ja ülevaatuse kohustuslikkuse piirmäärasid.

Paberil jõuavad uuendatud peatükid lugejateni veebruaris ilmuva täiendusega.

Head lugemist!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Järgmisest aastast jõustub mitu tulumaksuseaduse muudatust ja aktsiisitõusu
  Muu hulgas suureneb füüsilise isiku maksuvaba tulu, välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär ja antakse eluruumide füüsilisest isikust üürileandjale õigus teha maksustatavast üüritulust mahaarvamisi üürimisega seotud kulude katteks.
 • 2016. aasta alguses jõustuvad välismaalaste seaduse muudatused, millega luuakse Eestis lühiajaliselt või tähtajalise elamisloa alusel viibivale välismaalasele võimalus töötada Eestis ka renditöötajana
 • Riigikohus selgitas juhatuse liikme hoolsuskohustust seoses kontserni huvidega
 • Riigikohus käsitles tüüptingimuste ebamõistlikkust olukorras, kus teenuse osutaja küsib klientidelt tasu arvete saatmise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, detsembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Toomas Taube ja advokaat Kristina Promet.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Õiglase väärtuse peatükk on veebis uuendatud.

Paberil jõuab uuendatud peatükk tellijateni veebruaritäienduses.

Head lugemist!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Justiitsministeerium soovib viia e-residentsuse projekti uuele tasemele ja muuta seda tulevastele eestlastele veelgi ligitõmbavamaks. Ministeeriumi esitatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus muudaks kooskõlastuste saamisel ja jõustumisel äriühingute juhtimise välismaalt lihtsamaks. Samuti muudetakse ettevõtjasõbralikumaks registrimenetlusi kannete tegemise ja ärinimega seonduva osas.

 • Plaanitav muudatus annaks ettevõtjatele võimaluse ise ajastada äriregistri erinevaid kandeid.

 • Äriühingu nime muutmine ja üleandmine muutub lihtsamaks.

 • 1. oktoobril jõustunud uus transpordiseadus suurendab konkurentsi liinivedude turul.

 • Riigikohus selgitas kohtuasjas nr 3-3-1-11-15 reegleid, mis kohalduvad kahju hüvitamisele olukorras, kus kohalik omavalitsus on ehitusloa väljastamise venitamisega tekitanud kahju.

 • Uuendatud maksumenetluses ei ole takistusi määrata esi­algsest ja kehtetuks tunnistatud maksuotsusest suurem maksusumma.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, novembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru ja advokaat Priit Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Omakapitali käsitlust käsiraamatus uuendas BDO partner Sulev Luiga.
Omakapitali korrektne arvestus on ettevõtte jaoks väga oluline mitmel põhjusel. Selle alusel saab oma- ja võõrkapitali võrrelda investorite ootustega, tuvastada seadusenõuete järgimist, välja selgitada jaotuskõlblikku kasumit või kaetavat kahjumit, määrata investeeringu raamatupidamislikku väärtust, koostada äriühenduse korral ostuanalüüs ja palju muud.
Sulev Luiga analüüsib põhjalikult põhikapitali moodustamist ja muutmist ning nende toimingute kajastamist raamatupidamises. Muu hulgas vaatleb ta, kuidas kajastada registreerimata põhikapitali, ülekursi, ettevõtte oma osade või aktsiate, ettevõtte loodud reservide, jaotamata kasumi ja vähemusosalusega seotud toimingute puhul.

Kuluarvestuse peatükki uuendas BDO raamatupidaja-konsultant Külli Rosenberg. Ta tutvustab nõudeid kuluarvestusele, kuluarvestuse eesmärke, kulude liigitamist ja kuluarvestussüsteeme ning juhib tähelepanu asjaoludele, millele tähelepanu pöörata ettevõtte kuluarvestussüsteemi välja töötades.

Käsiraamatu peatoimetaja Egle Vainula uuendas peatükki „Vandeaudiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek ja müügitulu jaotus“.

Uued peatükid leiate sisukorrast punase märgi järgi.

Head lugemist soovides
BDO Eesti ja Äripäeva teabekirjastus

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad:

 •  Riigikogu võttis 10. juunil vastu uue kindlustustegevuse seaduse, mis jõustub 1. jaanuaril 2016. Rahandusministeeriumi selgitusel korrastatakse uue seadusega kindlustusturgu ja kaitstakse paremini klientide huve, samuti tagatakse Eesti kindlustusandja usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ja maksejõulisus.
 •  Riigikohus selgitas näilike tehingute maksustamist olukorras, kus äriühingule pakub konsultatsiooniteenust ühingu juhtorgani liikme kontrolli all olev teine äriühing ja sellel on töölepingulisele suhtele iseloomulikud tunnused.
 •  Riigikohus käsitles olukorda, kus äriühing loovutas võlanõude teise äriühingu vastu oma juhtorgani liikmele. Võlgnikust äriühing esitas loovutuse kehtivusele vastuväite, leides, et selleks ei olnud seaduses nõutavat äriühingu osanike otsust.
 •  Riigikohus analüüsis tähtajalise töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamisega seonduvaid asjaolusid, muu hulgas töötajale makstavaid hüvitisi.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, oktoobri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Margo Lemetti ja vandeadvokaat Alo Noormets.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad:

 • 1. juuli 2015 tõi äriõiguses mitu olulist seadusemuudatust, millega korrigeeritakse eeskätt osaühingute tegevust puudutavaid õigusnorme
 • Uus ehitusseadustik ja planeerimisseadus
 • Tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale seati ülempiir
 • Riigikohus selgitas äriühingu juhatuse liikme vastutust majandusaasta aruannete õigsuse eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, septembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vanempartner Aare Tark ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Autor annab nõu

Egle Vainula
BDO Eesti partner ja raamatupidamisteenuste juht, vandeaudiitor
„Raamatupidamise käsiraamatu“ peatoimetaja

 

Rahandusministeeriumi andmetel väljastatakse Eestis ligikaudu 60 miljonit arvet aastas. 2014. aastal saatsid ettevõtted 64% arvetest PDF-formaadis, 19% e-arvetena (masinloetav fail, mille majandustarkavara automaatselt alla laeb) ja 17% paberil. Seega 83% arvetest liigub e-kanalite kaudu, mistõttu säilitavad paljud ettevõtted dokumente elektroonselt.

Mõnelgi ettevõtjal on tekkinud küsimus, kas algdokumentide ainult elektroonne säilitamine on lubatud. RPS § 12 järgi tuleb algdokumente säilitada seitse aastat, § 7 järgi peab algdokument olema kirjalikult taasesitatav. Kui tarkvara dokumentide taasesitust võimaldab, on kõik seaduse­kohane, ostuarveid ei ole vaja printida ega paberil arhiveerida. Kui paberil saadetud ostuarved skaneeritult tarkvarasse lisatakse, võib paberarved hävitada. Tarkvara vahetades tuleb vaid veenduda, et dokumente saab nõutud perioodi jooksul taasesitada.

RPS § 7 lg 1 p 7 järgi peab alg­dokumendil olema majandustehingut kirjendava raamatupidamiskohustuslase esindaja allkiri, mis kinnitab tehingu toimumist. Kuidas algdokument allkirjastada, kui müügiarve edastatakse elektroonselt? Viidatud sättes ei öelda, et allkirjastama peab ettevõtte juht. Esindusõigus võib olla arveid koostaval volitatud töötajal või võib võrdsustada allkirja ostuarve elektroonse aktseptimisega, mis samuti kinnitab tehingu toimumist. Sealjuures ei tohi ettevõtja aga unustada välja töötada tehingupettuseid välistavat sisekontrollisüsteemi.

Eesti on e-arvete kasutajana pigem maha­jääjate seas, näiteks Soomes liigub ligi 74% arvetest nii. Rahandus­ministeerium on algatanud e-arvete kasutuselevõtu edendus­projekti, kus ühe meetmena plaanitakse 2016. aastal teha e-arvete väljastamine kohustuslikuks avalikule sektorile arveid esitavatele ettevõtetele. Asjaomased sätted on lisatud peagi vastuvõetavasse raamatu­pidamise seadusesse. Mida see ettevõtjate  ja raamatupidajate jaoks kaasa toob, analüüsime järgmistes Äripäeva “Raamatu­pidamise käsiraamatu” täiendustes.

Teabevara uuendus

Kohustus on raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ja millest vabanemiseks peab ettevõte eeldatavasti tulevikus tasuma raha, osutama teenust, loobuma varaobjektist või muudest vahenditest.

Täienduses uuendame kohustusi käsitlevat peatükki 5.4. Selgitame lühi- ja pikaajaliste laenukohustuste, võlgade ning ettemaksete, edasilükkunud tulumaksu ja dividendi tulumaksu ning eraldiste ja tingimuslike kohustuste kajastamist. Esitatud on ka rohkelt näiteid.

Uued peatükid leiate sisukorrast punase märgi järgi.

Lehed