Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Justiitsministeerium soovib viia e-residentsuse projekti uuele tasemele ja muuta seda tulevastele eestlastele veelgi ligitõmbavamaks. Ministeeriumi esitatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus muudaks kooskõlastuste saamisel ja jõustumisel äriühingute juhtimise välismaalt lihtsamaks. Samuti muudetakse ettevõtjasõbralikumaks registrimenetlusi kannete tegemise ja ärinimega seonduva osas.

 • Plaanitav muudatus annaks ettevõtjatele võimaluse ise ajastada äriregistri erinevaid kandeid.

 • Äriühingu nime muutmine ja üleandmine muutub lihtsamaks.

 • 1. oktoobril jõustunud uus transpordiseadus suurendab konkurentsi liinivedude turul.

 • Riigikohus selgitas kohtuasjas nr 3-3-1-11-15 reegleid, mis kohalduvad kahju hüvitamisele olukorras, kus kohalik omavalitsus on ehitusloa väljastamise venitamisega tekitanud kahju.

 • Uuendatud maksumenetluses ei ole takistusi määrata esi­algsest ja kehtetuks tunnistatud maksuotsusest suurem maksusumma.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, novembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru ja advokaat Priit Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad:

 •  Riigikogu võttis 10. juunil vastu uue kindlustustegevuse seaduse, mis jõustub 1. jaanuaril 2016. Rahandusministeeriumi selgitusel korrastatakse uue seadusega kindlustusturgu ja kaitstakse paremini klientide huve, samuti tagatakse Eesti kindlustusandja usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ja maksejõulisus.
 •  Riigikohus selgitas näilike tehingute maksustamist olukorras, kus äriühingule pakub konsultatsiooniteenust ühingu juhtorgani liikme kontrolli all olev teine äriühing ja sellel on töölepingulisele suhtele iseloomulikud tunnused.
 •  Riigikohus käsitles olukorda, kus äriühing loovutas võlanõude teise äriühingu vastu oma juhtorgani liikmele. Võlgnikust äriühing esitas loovutuse kehtivusele vastuväite, leides, et selleks ei olnud seaduses nõutavat äriühingu osanike otsust.
 •  Riigikohus analüüsis tähtajalise töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamisega seonduvaid asjaolusid, muu hulgas töötajale makstavaid hüvitisi.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, oktoobri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Margo Lemetti ja vandeadvokaat Alo Noormets.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad:

 • 1. juuli 2015 tõi äriõiguses mitu olulist seadusemuudatust, millega korrigeeritakse eeskätt osaühingute tegevust puudutavaid õigusnorme
 • Uus ehitusseadustik ja planeerimisseadus
 • Tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale seati ülempiir
 • Riigikohus selgitas äriühingu juhatuse liikme vastutust majandusaasta aruannete õigsuse eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, septembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vanempartner Aare Tark ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues täienduses käsitleme prahilepinguid ning tutvustame Austriat ja Šveitsi ekspordi siht­turgudena.

Prahileping ehk prahing on mereveo leping, millega lepitakse kokku laevade prahtimises kaupade veoks kindla aja jooksul või kindlal marsruudil, selles, kas laev läheb kauba omaniku käsutusse koos laevapersonaliga või ilma ja muud tingimused.

Praktiliste näidistena lisame käsiraamatu veebi maailmas enim kasutatava, BIMCO (The Baltic and International Maritime Council) prahilepingu ja konossemendi vormi.

Eelmises täienduses ilmunud Saksamaa turu tutvustusele lisandub lumesahku ja -koristusmasinaid tootva Meiren Engineering OÜ kogemus. Uute turgudena kirjutame Austriast ja Šveitsist. Oma kogemusi nii Saksamaa, Austria kui ka Šveitsi turul jagab OÜ Playluggage ekspordijuht Martin Rungi. Playluggage’i kvaliteetsed ja silmapaistva disainiga kohvrid on lühikese ajaga paljudele turgudele jõudnud ja rohkelt tunnustust saanud.

Head lugemist!
Kairi Kärner
käsiraamatu peatoimetaja

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad:

•    Rahandusministeerium esitas kooskõlastusringile uue riigihangete seaduse eelnõu, millega tahetakse vähendada halduskoormust, muuta hankemenetlus paindlikumaks ning tagada väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele parem juurdepääs riigihangetele

•    Riigikohus muutis oma senist seisukohta seoses maksuvaidlustega pankrotimenetluses ja leidis, et pankrotimenetluses tuleks maksunõude tunnustamine selgeks vaielda halduskohtus

•    Riigkohus selgitas kahjuhüvitise vähendamist reguleerivate võlaõigusseaduse §-de 139 ja 140 kohaldamist

•    Riigikohus selgitas, et pankrotihalduril on õigus täitmata lepingu alusel juba üleantu tagasi nõuda

•    Riigikohus täpsustas, millist käitumist saab pidada juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumiseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, juuni Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Tauno Tark ja advokaat Kadri Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Autor annab nõu

1. mail jõustunud muudatused lihtsustavad tolliprotseduure ja vähendavad ettevõtjate halduskoormust.

Olulisim muudatus on see, et transiidi tolliprotseduuril oleva maantee- või raudteeveovahendiga veetava kauba vastu­võtmiseks peab tollilao, tolli­terminali ja hoiukoha pidajal olema volitatud kauba­saaja staatus. Kaup liigub piirilt otse laopidaja rajatisse. Transiidi tolli­protseduuri saab lõpetada ainult volitatud kaubasaaja heakskiidetud asukohas. See ei puuduta tolliterminali ja hoiukohapidajaid, kes
võtavad vastu ainult õhu- ja meretranspordiga veetavat kaupa, samuti neid, kes võtavad kaupa vastu sisenemis­deklaratsiooni alusel.
Enam ei kasutata järgneva tolli­protse­duuri rakendamist tolliasutuse juures n-ö ratastel, vaid kaup peab tolli­protseduurile suunamise ajal asuma ajutise ladustamise kohas. Sellist kaupa lao­arvestusse ei kanta.

Toll võib nüüd lubada ladustada Euroopa Liidu kaupa ajutise ladustamise kohas. Ajutise ladustamise rajatises hoitava liidu kauba kohta peab pidama eraldi laoarvestust.

Transiitkaupa vastu võttev volitatud kaubasaaja ei pea enam tollile ladustamis­teadet esitama. Transiitvedu lõpetatakse laoarvestuskande numbri märkimisega tolli­süsteemis.

Kaup kantakse tollilao, tolli­terminali ja hoiukoha laoarvestusse, kui see on lattu paigutatud, erinevalt varasemast võib kauba enne lao­arvestusse kandmist üle kontrollida.

Laoarvestust peetakse edaspidi vaid elektroonselt, muudatused peavad olema jälgitavad. Laopidajad peavad lao­arvestus­süsteemid viima vastavusse aasta lõpuks.

Laopidaja ei pea säilitama dokumente, mis on tollile juba elektroonse andmetöötlussüsteemi kaudu esitatud.

Kalle Linnumäe
Itella Logistics OÜ, tolli- ja aktsiisilao juhataja
“Logistika ja ekspordi käsiraamatu” autor

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Mai Õigusuudiste teemad:

 • Uue ehitusseadustiku vastuvõtmise tõttu lisati võlaõigusseadusesse ehitamise müügi- ja töövõtulepingute garantii eeskiri, mis hakkab kehtima 1. juulil 2015
 • Tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale seatakse ülempiir
 • Riigikohus selgitas sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi esitamise võimalusi tasaarvestamise alusel ja andis hinnangu tasaarvestusnõude käsutamisele solidaarvõlausaldajate puhul
 • Riigikohus muutis senist praktikat töötajalt hüvitise väljamõistmisel ja selgitas kohalduvat regulatsiooni olukorras, kus töölepingu erakorraline ülesütlemine osutub tühiseks
 • Riigikohus selgitas ekspertiisi määramise korda

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, mai Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Erki Kergandberg ja jurist Katri Kitsing.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Saksamaa on alati olnud eestlaste jaoks atraktiivne sihtturg, mille kultuur ja ärikliima Eesti ettevõtjatele sobivad. Saksamaa turule sisenemisest ja seal püsimisest kirjutab Anneli Piirat Saksa-Balti kaubanduskojast. Mööblitootja Radis OÜ kogemust Saksamaal jagab ettevõtte üks asutaja ja omanik Mauri Abner.

Jätkame tollikorralduse teema uuendamist. Kauba sisseveost riiki kirjutab Itella Logistics OÜ tolli- ja aktsiisilao juhataja Kalle Linnumäe.

Lisame käsiraamatusse ingliskeelse garantiilepingu näidise. Rahvusvaheliste tehingute puhul kasutamiseks mõeldud näidist saab käsiraamatu veebilehelt mugavalt alla laadida ja kohe kasutada.

Head lugemist!
Kairi Kärner
käsiraamatu peatoimetaja

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Riik astus jõulise sammu, et piirata tarbijalaenudeturgu ja kehtestas kõigile krediidiandjatele ja -vahendajatele range loakohustuse
 • 2016. aasta 1. jaanuarist keelustatakse tarbijakrediidi andjate ja vahendajate reklaamid raadios ja teles
 • 2020. aasta 1. aprilliks ei tohi ravimite hulgimüüjatel olla osalust ega kontrolli apteekides
 • Võeti vastu uus planeerimisseadus ja ehitusseadustik
 • Arengufondi eestvedamisel muudetakse äriseadustikku paindlikumaks ning iduettevõtetele sobivamaks
 • Riigikohus selgitas tehnovõrkude talumistasude arvestust

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, aprilli Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Hannes Vallikivi ja jurist Sten Andreas Ehrlich.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

 

Autor annab nõu

Priit Martinson
EASi välisesindaja Hiinas

Kõige sagedamini päritakse minult, kuhu hiinlased Eestis investeerida tahavad ja milliste ettevõtete kaupa Hiina Eestist soovib. Aus vastus: Hiina ei vaja Eestist midagi, neil on pakkujaid küllaga. Paljukajastatud Hiina majanduse aeglustumine tähendab de facto endiselt 7% majanduskasvu!
Nii investeerimises kui ka ekspordis on Eesti paraku pealtvaataja rollis. Esiteks puudub Eestil riigi tasandil selge tulevikunägemus, teine põhjus on Eesti ettevõtetes endis. Hiina turule on asja vaid targalt juhitud ambitsioonikatel ettevõtetel, kes on välisturgudel edukad või pakuvad tipptasemel toodet, teenust või tehnoloogiat (nt kõlaritootja Estelon, IT-lahenduste pakkuja Fortumo, Estonia klaverid).

Edu saladus?

1)    Pikaajaline panus arendustegevusse – toode on Hiina omast ajas 10–15 aastat ees;
2)    korralikult väljatöötatud kaubamärk ja turundusmaterjalid (tootedisain, videod, kataloogid);
3)    tunnustus ja auhinnad rahvusvahelistelt messidelt;
4)    põhjalik turuanalüüs – konkurendid, pakutava toote omaduste ja hinna võrdlus.

Mida hiinlased vastu pakuvad?

Hiiglaslikku turgu ja edasimüüjate võrgustikku. Tohutut tootmisvõimsust. Ühiste maailmavallutusplaanide korral kapitali.
Loomulikult võib edu saavutada ka lihtsamalt, müüa kilohinna alusel puitu või toiduaineid, kuid tõelist inspiratsiooni annavad maailmas tuntust toovad ja Eesti majandust edasi viivad läbimurde teinud ettevõtted, Eesti Nokiad. EAS aitab nõu ja jõuga.

EAS pakub Hiinas tuge eksportööridele ja promob Eestit välisinvesteeringute sihtriigina. Põhjalik Hiina turu tutvustus
autori sulest ilmus “Logistika ja ekspordi käsiraamatus”.

Lehed