Juhiabi | Äripäeva teabevara
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • Eesti Vabaerakonna fraktsioon esitas jaanuaris riigikogule tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
 • Riigikohus selgitas sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse eelduseid
 • Pariisi terrorirünnakute järelkajana toimus 25. jaanuaril 2015 Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) avalik istung, kus arutati digitaalvaluutade õigusliku reguleerimise võimalusi
 • Riigikohus selgitas kohtuasjas nr 3-2-1-163-15, millal ei või kindlustusandja esitada auto omanikule tagasinõuet
 • Euroopa Kohus selgitas mõistet „seotud isikud” tolli seadustikus

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, veebruari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vanempartner Aare Tark ja vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustunud raamatupidamise seaduse olulisemad muudatused puudutavad mikro- ja väikeettevõtjaid
 • Töötasu alammäär tõusis
 • Riigikohus leidis, et ka emaühingu juristi kui lepingulise esindaja menetluskulud kuuluvad põhjendatud kulutuste hulka ja vajalikus ulatuses väljamõistmisele
 • Riigikohus analüüsis hankija õigust lükata tagasi riigiabi saanud pakkuja pakkumus
 • Riigikohus selgitas eelduseid selleks, et aktsionärid saaksid taotleda ema- või tütarühingus erikontrolli

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, jaanuari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Rene Frolov ja advokaat Katri Tšesnokov.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Järgmisest aastast jõustub mitu tulumaksuseaduse muudatust ja aktsiisitõusu
  Muu hulgas suureneb füüsilise isiku maksuvaba tulu, välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär ja antakse eluruumide füüsilisest isikust üürileandjale õigus teha maksustatavast üüritulust mahaarvamisi üürimisega seotud kulude katteks.
 • 2016. aasta alguses jõustuvad välismaalaste seaduse muudatused, millega luuakse Eestis lühiajaliselt või tähtajalise elamisloa alusel viibivale välismaalasele võimalus töötada Eestis ka renditöötajana
 • Riigikohus selgitas juhatuse liikme hoolsuskohustust seoses kontserni huvidega
 • Riigikohus käsitles tüüptingimuste ebamõistlikkust olukorras, kus teenuse osutaja küsib klientidelt tasu arvete saatmise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, detsembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Toomas Taube ja advokaat Kristina Promet.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Hea lugeja!

Sinu ees on sünnipäevahõnguline käsiraamatu täiendus!
Käsiraamatu kirjutamisega alustati 2000. aastal, seega oleme olnud Sinuga juba 15 aastat ja praegu on Sinu ees juba 60. täiendus.
Sel puhul pöördub kõigi lugejate poole käsiraamatu esimene peatoimetaja Sirje Orvet:

„Kes paigal seisab ja uuega kaasa ei torma, tallatakse jalge alla või hallitab ta niisama nurgas, mitte kellelegi vajalik, kibestunud ja unustatud.
Ja samas mõisted nagu „vana hõbe“, „vanasõna“, „vana kooli mees“, „vana sõber“ räägivad endi eest – mis ikka tõeliselt hea, see püsib ka aja möödudes endises hiilguses.

Kas 60 korda käsiraamatu täiendusi on ettevõtmisena väärt vanaks ja püsivaks nimetamist, mine võta kinni. Minu meelest on. Kirjastuste ja nende toodete kirglik vohamine on nagu sügisene seenemets: kübarakesi aina tärkab, ja aina tohletab, aga parimad ometi nopitakse tänuga ära ja palutakse lisagi – neis on midagi sees, mis nad püsivaks teeb teiste, kaduvatega võrreldes. See miski on oma nišš, sihtrühma vajaduste arvessevõtmine ja nendepoolne tänu. Seepärast on suisa rõõm, et punasekaaneline käsiraamat sekretäritöö tegijate raamaturiiulitel tolmu ei kogu ja on uhkuseasjaks pealegi. Ka siis, kui ta digimaailma suundub, ikka olemas ja abistamas, kui ametiking pigistama hakkab ja kiiresti teabeabi vajatakse.

Seekordsele sünnipäevaväljaandele tahaksin omalt poolt soovida:

 • tegijatele endist indu,
 • kasutajatele rõõmu vajaliku kätteleidmisel,
 • sekretäritööle jätkuvat väärikust ja sekretäridele südametarku juhte.”

Praeguses lisas jätkasime asjaajamise ja juhiabi majandusmaailma valdkonna muutmist, täpsustasime sissejuhatust ja ülevaadet kutsesüsteemist ning alustasime bürookeskkonna ja etiketti peatükkide tänapäevastamist.

 

Edaspidigi head lugemist soovides
Janne Kerdo
käsiraamatu peatoimetaja
Eesti Juhi Abi Ühingu kutsekomisjoni liige

 

P. S. Ettepanekud käsiraamatu peatükkide uuendamiseks on teretulnud!
Palun kirjutage aadressil kasiraamat@aripaev.ee.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Justiitsministeerium soovib viia e-residentsuse projekti uuele tasemele ja muuta seda tulevastele eestlastele veelgi ligitõmbavamaks. Ministeeriumi esitatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus muudaks kooskõlastuste saamisel ja jõustumisel äriühingute juhtimise välismaalt lihtsamaks. Samuti muudetakse ettevõtjasõbralikumaks registrimenetlusi kannete tegemise ja ärinimega seonduva osas.

 • Plaanitav muudatus annaks ettevõtjatele võimaluse ise ajastada äriregistri erinevaid kandeid.

 • Äriühingu nime muutmine ja üleandmine muutub lihtsamaks.

 • 1. oktoobril jõustunud uus transpordiseadus suurendab konkurentsi liinivedude turul.

 • Riigikohus selgitas kohtuasjas nr 3-3-1-11-15 reegleid, mis kohalduvad kahju hüvitamisele olukorras, kus kohalik omavalitsus on ehitusloa väljastamise venitamisega tekitanud kahju.

 • Uuendatud maksumenetluses ei ole takistusi määrata esi­algsest ja kehtetuks tunnistatud maksuotsusest suurem maksusumma.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, novembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru ja advokaat Priit Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Autor annab nõu

Juba 15-aastat ilmunud juhiabi käsiraamatut tutvustab selle peatoimetaja Janne Kerdo.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad:

 •  Riigikogu võttis 10. juunil vastu uue kindlustustegevuse seaduse, mis jõustub 1. jaanuaril 2016. Rahandusministeeriumi selgitusel korrastatakse uue seadusega kindlustusturgu ja kaitstakse paremini klientide huve, samuti tagatakse Eesti kindlustusandja usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ja maksejõulisus.
 •  Riigikohus selgitas näilike tehingute maksustamist olukorras, kus äriühingule pakub konsultatsiooniteenust ühingu juhtorgani liikme kontrolli all olev teine äriühing ja sellel on töölepingulisele suhtele iseloomulikud tunnused.
 •  Riigikohus käsitles olukorda, kus äriühing loovutas võlanõude teise äriühingu vastu oma juhtorgani liikmele. Võlgnikust äriühing esitas loovutuse kehtivusele vastuväite, leides, et selleks ei olnud seaduses nõutavat äriühingu osanike otsust.
 •  Riigikohus analüüsis tähtajalise töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamisega seonduvaid asjaolusid, muu hulgas töötajale makstavaid hüvitisi.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, oktoobri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Margo Lemetti ja vandeadvokaat Alo Noormets.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad:

 • 1. juuli 2015 tõi äriõiguses mitu olulist seadusemuudatust, millega korrigeeritakse eeskätt osaühingute tegevust puudutavaid õigusnorme
 • Uus ehitusseadustik ja planeerimisseadus
 • Tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale seati ülempiir
 • Riigikohus selgitas äriühingu juhatuse liikme vastutust majandusaasta aruannete õigsuse eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, septembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vanempartner Aare Tark ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

„Juhiabi käsiraamatu” 59. täienduse kokkuvõte

On käes aeg, kus oli vaja käsile võtta asjaajamisekorralduse peatükk.

Kuigi asjaajamiskorraldust reguleerivad õigusakte uuendatakse ja dokumenditöö korraldus on hakanud muutuma paindlikumaks, jääb siiski alles organisatsiooni vastutus.
Lihtsalt on vaja teada, kuidas ja millal midagi teha, kuidas asju lahendada, arvestades organisatsiooni tegevust, võimalusi, info hulka ja selle kasutajaid.

Asjaajamise korralduse peatükis on muudetud ja täpsustatud järgmisi alapeatükke:

 • Dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivad normdokumendid (ptk 4.2.1);
 • Ametikiri, sh e-kiri (ptk 4.3.2);
 • Dokumendiringlus ja dokumentide registreerimine (ptk 4.4);
 • Dokumentide menetlemine (ptk 4.5);
 • Dokumentide haldamine (ptk 4.6);
 • Dokumentide korrastamine ja kirjeldamine (ptk 4.7).

Lisaks on ajakohastatud arhiivihalduse valdkonna näidiseid, mida saab lugeda veebis (vt arhiivi koosseis, säiliku kaas ja arhiiviteatise näidis).

Järgmisel korral jätkame asjaajamise valdkonna muutmist, muudatused seisavad ees bürookeskkonna ja juhiabi majandusmaailma peatükkides.

Ettepanekud käsiraamatu peatükkide uuendamiseks on teretulnud!

 

Head lugemist soovides
Janne Kerdo
käsiraamatu peatoimetaja
Eesti Juhi Abi Ühingu kutsekomisjoni liige

 

 

 

 

Autor annab nõu

Egle Vainula
BDO Eesti partner ja raamatupidamisteenuste juht, vandeaudiitor
„Raamatupidamise käsiraamatu“ peatoimetaja

 

Rahandusministeeriumi andmetel väljastatakse Eestis ligikaudu 60 miljonit arvet aastas. 2014. aastal saatsid ettevõtted 64% arvetest PDF-formaadis, 19% e-arvetena (masinloetav fail, mille majandustarkavara automaatselt alla laeb) ja 17% paberil. Seega 83% arvetest liigub e-kanalite kaudu, mistõttu säilitavad paljud ettevõtted dokumente elektroonselt.

Mõnelgi ettevõtjal on tekkinud küsimus, kas algdokumentide ainult elektroonne säilitamine on lubatud. RPS § 12 järgi tuleb algdokumente säilitada seitse aastat, § 7 järgi peab algdokument olema kirjalikult taasesitatav. Kui tarkvara dokumentide taasesitust võimaldab, on kõik seaduse­kohane, ostuarveid ei ole vaja printida ega paberil arhiveerida. Kui paberil saadetud ostuarved skaneeritult tarkvarasse lisatakse, võib paberarved hävitada. Tarkvara vahetades tuleb vaid veenduda, et dokumente saab nõutud perioodi jooksul taasesitada.

RPS § 7 lg 1 p 7 järgi peab alg­dokumendil olema majandustehingut kirjendava raamatupidamiskohustuslase esindaja allkiri, mis kinnitab tehingu toimumist. Kuidas algdokument allkirjastada, kui müügiarve edastatakse elektroonselt? Viidatud sättes ei öelda, et allkirjastama peab ettevõtte juht. Esindusõigus võib olla arveid koostaval volitatud töötajal või võib võrdsustada allkirja ostuarve elektroonse aktseptimisega, mis samuti kinnitab tehingu toimumist. Sealjuures ei tohi ettevõtja aga unustada välja töötada tehingupettuseid välistavat sisekontrollisüsteemi.

Eesti on e-arvete kasutajana pigem maha­jääjate seas, näiteks Soomes liigub ligi 74% arvetest nii. Rahandus­ministeerium on algatanud e-arvete kasutuselevõtu edendus­projekti, kus ühe meetmena plaanitakse 2016. aastal teha e-arvete väljastamine kohustuslikuks avalikule sektorile arveid esitavatele ettevõtetele. Asjaomased sätted on lisatud peagi vastuvõetavasse raamatu­pidamise seadusesse. Mida see ettevõtjate  ja raamatupidajate jaoks kaasa toob, analüüsime järgmistes Äripäeva “Raamatu­pidamise käsiraamatu” täiendustes.

Lehed