Finantsjuhtimine | Äripäeva teabevara

Finantsjuhtimine

Teabevarad

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

  • 1. jaanuaril jõustunud raamatupidamise seaduse olulisemad muudatused puudutavad mikro- ja väikeettevõtjaid
  • Töötasu alammäär tõusis
  • Riigikohus leidis, et ka emaühingu juristi kui lepingulise esindaja menetluskulud kuuluvad põhjendatud kulutuste hulka ja vajalikus ulatuses väljamõistmisele
  • Riigikohus analüüsis hankija õigust lükata tagasi riigiabi saanud pakkuja pakkumus
  • Riigikohus selgitas eelduseid selleks, et aktsionärid saaksid taotleda ema- või tütarühingus erikontrolli

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, jaanuari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Rene Frolov ja advokaat Katri Tšesnokov.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

  • Järgmisest aastast jõustub mitu tulumaksuseaduse muudatust ja aktsiisitõusu
    Muu hulgas suureneb füüsilise isiku maksuvaba tulu, välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär ja antakse eluruumide füüsilisest isikust üürileandjale õigus teha maksustatavast üüritulust mahaarvamisi üürimisega seotud kulude katteks.
  • 2016. aasta alguses jõustuvad välismaalaste seaduse muudatused, millega luuakse Eestis lühiajaliselt või tähtajalise elamisloa alusel viibivale välismaalasele võimalus töötada Eestis ka renditöötajana
  • Riigikohus selgitas juhatuse liikme hoolsuskohustust seoses kontserni huvidega
  • Riigikohus käsitles tüüptingimuste ebamõistlikkust olukorras, kus teenuse osutaja küsib klientidelt tasu arvete saatmise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, detsembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Toomas Taube ja advokaat Kristina Promet.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Inimeste jaoks, kes ei kuulu äriinglite ega riskikapitalistide ringkonda, on idufirmade väärtuse hindamisel mõneti müstiline aura. Sageli räägitakse alles mõne aasta eest asutatud ja tihti käibest suurema kahjumiga ettevõtete puhul kümnetesse miljonitesse või isegi mitme miljardi euroni ulatuvast väärtusest.

Mõningal määral erineb väärtuse (ingl valuation) tähendus suhteliselt stabiilse rahavooga ettevõtetes ja idufirmades, mis on veel kaugel positiivsest rahavoost. Idufirmades ei tähenda see mitte niivõrd võimalikku müügihinda, kuivõrd asutaja ja investorite unistuste hinnalipikut, millega 5–7 aasta pärast õnnestub idufirma võib-olla müüa. Äriinglid ja riskikapitalistid on hinna määramiseks mõelnud välja otsustusprotsessi kiirendavaid ning kainestavalt mõjuvaid meetodeid, millest lähtudes uusi investoreid kaasata.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

  • Justiitsministeerium soovib viia e-residentsuse projekti uuele tasemele ja muuta seda tulevastele eestlastele veelgi ligitõmbavamaks. Ministeeriumi esitatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus muudaks kooskõlastuste saamisel ja jõustumisel äriühingute juhtimise välismaalt lihtsamaks. Samuti muudetakse ettevõtjasõbralikumaks registrimenetlusi kannete tegemise ja ärinimega seonduva osas.

  • Plaanitav muudatus annaks ettevõtjatele võimaluse ise ajastada äriregistri erinevaid kandeid.

  • Äriühingu nime muutmine ja üleandmine muutub lihtsamaks.

  • 1. oktoobril jõustunud uus transpordiseadus suurendab konkurentsi liinivedude turul.

  • Riigikohus selgitas kohtuasjas nr 3-3-1-11-15 reegleid, mis kohalduvad kahju hüvitamisele olukorras, kus kohalik omavalitsus on ehitusloa väljastamise venitamisega tekitanud kahju.

  • Uuendatud maksumenetluses ei ole takistusi määrata esi­algsest ja kehtetuks tunnistatud maksuotsusest suurem maksusumma.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, novembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru ja advokaat Priit Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad:

  •  Riigikogu võttis 10. juunil vastu uue kindlustustegevuse seaduse, mis jõustub 1. jaanuaril 2016. Rahandusministeeriumi selgitusel korrastatakse uue seadusega kindlustusturgu ja kaitstakse paremini klientide huve, samuti tagatakse Eesti kindlustusandja usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ja maksejõulisus.
  •  Riigikohus selgitas näilike tehingute maksustamist olukorras, kus äriühingule pakub konsultatsiooniteenust ühingu juhtorgani liikme kontrolli all olev teine äriühing ja sellel on töölepingulisele suhtele iseloomulikud tunnused.
  •  Riigikohus käsitles olukorda, kus äriühing loovutas võlanõude teise äriühingu vastu oma juhtorgani liikmele. Võlgnikust äriühing esitas loovutuse kehtivusele vastuväite, leides, et selleks ei olnud seaduses nõutavat äriühingu osanike otsust.
  •  Riigikohus analüüsis tähtajalise töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamisega seonduvaid asjaolusid, muu hulgas töötajale makstavaid hüvitisi.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, oktoobri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Margo Lemetti ja vandeadvokaat Alo Noormets.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad:

  • 1. juuli 2015 tõi äriõiguses mitu olulist seadusemuudatust, millega korrigeeritakse eeskätt osaühingute tegevust puudutavaid õigusnorme
  • Uus ehitusseadustik ja planeerimisseadus
  • Tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale seati ülempiir
  • Riigikohus selgitas äriühingu juhatuse liikme vastutust majandusaasta aruannete õigsuse eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, septembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vanempartner Aare Tark ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Avalikke aktsiaemissioone pole Eestis enam ammu korraldatud. Möödunud kevadel aga toimus üks suunatud emissioon, mille järel noteeriti NASDAQ Tallinna börsi alternatiivturul First North esimene Eesti ettevõte Linda Nektar. Esialgu ei lisanud see aktsiale eriti likviidsust, mille saavutamine on aktsia börsil noteerimise peamisi eesmärke. Siiski on see märk, mis annab lootust, et kohalik börs kui kapitali hankimise allikas tõuseb varjusurmast.

Nii Eestis kui ka mujal Euroopas tehakse plaane ja jõupingutusi, et muuta aktsiate ja võlakirjade avalikud emissioonid väiksematele ette­võtetele jõukohasemaks. Ettevõtete rahastamine sõltub Euroopas liiga palju pankadest ja seda viga tahetakse lähiaastatel parandada avalike emissioonide ning börsi reeglite lihtsustamisega.

Võõrkapitali hankimisel toimuvad samuti aeglased muutused. Põhiline rahastamisallikas on küll endiselt pangalaen, mille saamiseks nõutakse ettevõtetelt kindlat rahavoogu ja tagatisi. 2008. aasta finantskriisi järel tehtud muudatused pankadele kehtestatud reeglites nõuavad pankadelt selle joone järgimist isegi rohkem kui varem. Ettevõtlus areneb aga samal ajal sellises suunas, et tagatiseks sobivaid varasid vajatakse vähem. Seega otsitakse ja arendatakse finantsmaailmas laenu­võimalusi, millel on vähem traditsiooniliste pangalaenude piiranguid.
 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad:

•    Rahandusministeerium esitas kooskõlastusringile uue riigihangete seaduse eelnõu, millega tahetakse vähendada halduskoormust, muuta hankemenetlus paindlikumaks ning tagada väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele parem juurdepääs riigihangetele

•    Riigikohus muutis oma senist seisukohta seoses maksuvaidlustega pankrotimenetluses ja leidis, et pankrotimenetluses tuleks maksunõude tunnustamine selgeks vaielda halduskohtus

•    Riigkohus selgitas kahjuhüvitise vähendamist reguleerivate võlaõigusseaduse §-de 139 ja 140 kohaldamist

•    Riigikohus selgitas, et pankrotihalduril on õigus täitmata lepingu alusel juba üleantu tagasi nõuda

•    Riigikohus täpsustas, millist käitumist saab pidada juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumiseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, juuni Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Tauno Tark ja advokaat Kadri Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ettevõtete rahastamise valdkonnas toimuvad praegu huvitavad muutused  – paremad võimalused on kaasata ettevõttesse äriinglite, riski- või erakapitali. Lisaks sellele, et riiklikul tasandil on ette võetud seda soodustavaid samme, on kujunenud ka nn standardmeetodid, kuidas investorid varajastes arenguetappides ettevõtteid valivad ja hindavad.

Lisandunud on rahastamisviisid, mida seitsme-kaheksa aasta eest veel olemaski polnud: ühisrahastamise erinevad vormid, millest mõned on rahastamise süsteemis juba kindla koha võtnud ning osa on veel proovietapis.

Tavaliselt algab ettevõtte rajamine või äriprojekti koostamine omakapitali hankimisest. Üldjuhul on oma­kapitali olemasolu teiste rahastamisvõimaluste – laenud, ettevõtlustoetused vm – kasutamise eeldus. Kui ettevõtet asutava ettevõtja eesmärk on suurem, kui üksnes iseendale tööandja olla, siis tasub sellega juba ettevõtlusvormi valikul arvestada. See tähendab, et valida tuleb vorm, mille puhul tulevikus on mugav laiendada omanikeringi ja omakapitali.

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Mai Õigusuudiste teemad:

  • Uue ehitusseadustiku vastuvõtmise tõttu lisati võlaõigusseadusesse ehitamise müügi- ja töövõtulepingute garantii eeskiri, mis hakkab kehtima 1. juulil 2015
  • Tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale seatakse ülempiir
  • Riigikohus selgitas sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi esitamise võimalusi tasaarvestamise alusel ja andis hinnangu tasaarvestusnõude käsutamisele solidaarvõlausaldajate puhul
  • Riigikohus muutis senist praktikat töötajalt hüvitise väljamõistmisel ja selgitas kohalduvat regulatsiooni olukorras, kus töölepingu erakorraline ülesütlemine osutub tühiseks
  • Riigikohus selgitas ekspertiisi määramise korda

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, mai Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Erki Kergandberg ja jurist Katri Kitsing.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed