Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsi Õigusuudiste teemad:

 • Brüssel I määruse uus sõnastus toob kaasa olulisi muudatusi kohtuotsuste täitmisel teistes Euroopa Liidu riikides
 • 1. jaanuaril 2015 jõustus uus riigilõivuseadus, millega ümardati eurole üleminekul ümber arvutatud riigilõivud, samuti tõi uus seadus kaasa riigilõivude valikulise kasvu
 • Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus osaühingu osade müügi vorminõude kohta
 • Finantsinspektsioon kaotas õiguse nõuda krediidiasutuse juhi tagasikutsumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, märtsi Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Tanel Pürn ja jurist Edgar-Kaj Velbri.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Idufirma potentsiaal võib tekkida ka toimivas ettevõttes. Näiteks organisatsioonides, kus soodustatakse siseettevõtlust ja toetatakse uuenduslikke projekte, aitab see kaasa idufirmade tekkele.

Seekord lisame alapeatüki 5.4.2, kus käsitleme idufirma mõistet, kirjeldame selle olemust nii alustava ettevõtja kui ka tegutseva ettevõtja jaoks.

Täiendava finantseerimisvajaduse korral tuleb ettevõttel kaasata välist kapitali või muuta äriprotsesse ja loobuda mõnest investeeringust, et vähendada välise rahastamise vajadust. Omanikud võivad ka jätta teenitud kasumi jaotamata ja reinvesteerida ettevõttesse. Kui kõik võimalused on kasutatud või mõned neist pole vastuvõetavad, peab pöörduma väliste rahastajate poole. Alapeatükis 11.2.2 räägime kapitali peamistest pakkujatest ning rohkem kasutatavatest võimalustest, mille abil ettevõttesse raha kaasata.

Peatükis 12.3 analüüsime idufirma juhtumit ja räägime sellest, kuidas pealiskaudne suhtumine juriidilistesse küsimustesse võib viia ettevõtte hääbumiseni. Kirjeldatud juhtumist saab ettevõtja näpunäiteid, mida silmas pidada lepingu sõlmimisel.

Sisukat lugemist!

Triin Kask
käsiraamatu peatoimetaja

 

 

 

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

 

Veebruari Õigusuudiste teemad:

 • 10. veebruar on viimane päev deklareerida tulumaksukohustust vähendavad asjaolud, muu hulgas alates ühingu asutamisest 2014. aasta 31. detsembrini omakapitali tehtud sisse- ja väljamaksed
 • Aasta alguses jõustunud maksumuudatused
 • Justiitsministeerium kavandab kogu ühinguõiguse revisjoni
 • 1. jaanuarist 2015 saab kannatanu nõuda liikluskindlustuse kahju hüvitamist oma kindlustusandjalt
 • Parim viis ostueesõigusega isiku teavitamiseks kinnisvara võõrandamisest on edastada müügilepingu koopia

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, veebruari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner, vandeadvokaat Rolan Jankelevitsh ja advokaat Aidi Kallavus.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad:

 • Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ei ole enam kriminaalkorras karistatav. Rahatrahvi maksimaalmäär tõsteti 12-kordseks (32 000 eurolt 400 000 eurole)
 • Uus lihtsustatud viis lõpetada äriühingut – ühendada see füüsilise isiku varaga
 • Olulised muudatused tulumaksuseaduses
 • Alates 1. jaanuarist 2015 sätestab karistusseadustik selgelt erasektori korruptsiooni karistatavuse ning ei tee enam vahet pistisel ja altkäemaksul

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, jaanuari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaadid Rene Frolov ja Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad:

 • Autoriõiguse seadus reguleerib nüüd ka orbteoste digiteerimist ja levitamist
 • Võeti vastu süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus 
 • Nõude tunnustamata jäämine pankrotimenetluses ei kõrvalda täitedokumendi õigusjõudu
 • Aktsionäride erimeelsused aktsiaseltsi dividendide jaotamise osas

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, detsembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner, vandeadvokaat Risto Vahimets ja vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Autor annab nõu

Äripäeva infolehes Palk hakkavad juba detsembris kommenteerima põletavamaid palga- ja maksuteemasid tuntud maksu- ja raamatupidamisteenuste firma BDO Eesti spetsialistid.

Esimene BDO osalusel valminud infoleht ilmub 17. detsembril. BDO Eesti turunduskoordinaator Lemme Suve ütles, et vaatluse all on kõik olulisemad tuleva aasta maksumuudatused ning antakse ülevaade töötasu maksustamisest ning selle erisustest.

Palgaarvestuse tagamaid hakkavad avama ning kõike seda eluliste näidetega illustreerima BDO Eesti palgaarvestuse projektijuht Jane Orul ning palgaarvestaja Liina Tiivoja, tähtsaid maksuteemasid kommenteerib ettevõtte maksunõustaja Ave Rego.

Infoleht Palk on Äripäeva teabekirjastuse kvartaliväljaanne, mis kajastab raamatupidajatele, palgaarvestajatele ja personalijuhtidele olulisi töötasude, maksude, boonuste, samuti hindamise, motivatsiooni jm palgakorraldusega seotud teemasid.

Palk on tellijatele kättesaadav ka veebis: http://palk.aripaev.ee

Autor annab nõu

Paindlikkus on tänapäeva töökorralduses oluline märksõna, millel on oma head ja vead

Kas paindlikkus tähendab, et vajadusel saab töölt ära käia, varem ära minna ja hiljem tulla, vahel kodus töötada või ka pikemaid tööpäevi, töötamist puhkepäevadel, kaugeid töölähetusi ja ootamatuid tööülesandeid? Paindlikkus võimaldab töö- ja eraelu paremini sobitada, küsimus on, kas need lõpptulemusena on üldse veel eristatavad. Tööandjate peamine mure on, kuidas tagada soovitud tulemused õigeks tähtajaks ja kvaliteetselt ning et töötajad panustaksid võrdselt ja mõistliku koormusega.

Paindliku töökorralduse äärmuslikud kõrvalnähud on viilimine ja ületöötamine. Organisatsioonides, kus valitseb hoiak „teen nii vähe, kui võimalik”, viib paindlikkus tavaliselt kaosesse. Töökultuuris „pingutan nii palju, kui suudan ja natuke rohkem” võib paindlikkus tuua kaasa läbipõlemise: töötatakse end koomasse.

Koormuse jälgimine

Vaimse töö tegijate võimekus on väga erinev ja võib sõltuda kõrvalistest teguritest, nt kas töö juures on võimalik keskenduda. Plinkivad ja plõksuvad aknad ekraanil, mobiiltelefonid ja avatud kontor tekitavad pideva katkestuste jada, kus üle viie minuti kestvaid ülesandeid on raske ühe hooga lõpuni teha.

Nutiseadmete ja interneti levik on koormuse küsimuse veelgi teravamalt esile tõstnud: töö ei ole enam seotud kindla koha ega ajaga. Sajandeid on tehtud füüsilist tööd ja õpitud lihaste väsimust märkama, kuid oskus hinnata silmade, kõrvade ja aju väsimust on veel kasin. Väljakutsed aga järjest kasvavad: info tootmine ja liikumiskiirus on meeletu, iga päev tuleb juurde tuhandeid, kui mitte miljoneid uusi tarkvara ja seadmete kasutamise võimalusi.

Seega võib ennustada, et kõigi nende arengute kõrval, mis võimaldavad palju ja paindlikult töötada, saab järjest olulisemaks oskus puhata ning tõmmata piir töö ja muu elu vahele.

Kadri Seeder
OÜ Tark Tööandja juhatuse liige

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Alates novembrist tuleb deklareerida üle 1000 eurosed arved
 • Koondamise tühisuse korral võib tööandja töötajale makstud koondamishüvitise töötajalt tagasi nõuda
 • Kui palju on võimalik asja hinda alandada täitemenetluses?
 • Haiguslehtede elektroonne menetlemine

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, novembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner vandeadvokaat Toomas Taube ja advokaat Aidi Kallavus.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Autor annab nõu

Kui aktsionäride koosoleku (üldkoosoleku) otsuse tühiseks tunnistamiseks hagi esitamise õigus ei ole üldiselt ajaliselt piiratud, siis äriseadustiku (ÄS) § 302 lõige 1 kehtestab kolmekuulise tähtaja alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest kohtule otsuse kehtetuks tunnistamise nõude esitamiseks.

Praktikas on tihtipeale keeruline kohe selgelt järeldada, kas otsuse vastuvõtmisel aset leidnud rikkumine viib sellise otsuse tühisuseni, võimaldab nõuda selle kehtetuks tunnistamist või annab hoopis alust vaielda, et otsust pole vastu võetudki. Nii oli ka hiljuti Riigikohtusse jõudnud kaasuses (vt RKTKo nr 3-2-1-55-14, 11. juuni 2014), kus hageja esitas kõik kolm eespool nimetatud alternatiivset nõuet. 20. aprillil 2012 peetud koosolekul väidetava hääleõiguse piiramise rikkumise tõttu esitas hageja 14. juulil 2012 hagi, milles palus tuvastada, et aktsionäride otsust ei võetud vastu ning alternatiivselt tuvastada selle tühisust. Kohtumenetluse käigus lisas hageja ka kolmanda alternatiivse nõude, milles palus esimese kahe nõude rahuldamata jätmise korral samadele alustele tuginedes tunnistada otsus kehtetuks. Kuna kehtetuks tunnistamise nõue oli esitatud alles 25. oktoobril 2012 ehk rohkem kui viis kuud pärast üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist, tekkis küsimus selle nõude aegumisest.

Kohus leidis, et olukorras, kus hiljem esitatud alternatiivne nõue põhineb samadel asjaoludel (rikkumistel), tuleb seda nõuet käsitleda ja seega ka menetleda ühtse nõudena. Seega juhul, kui otsus on vaidlustatud ÄS-i § 302 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul ning kehtetuks tunnistamise nõue on esitatud tähtaja möödumisel, aga samadel alustel, peatub aegumistähtaeg esialgse hagi esitamisel ning kohtud peavad läbi vaatama ka hiljem kui kolme kuu möödumisel esitatud kehtetuks tunnistamise nõude.

Nikita Divissenko
advokaadibüroo VARUL advokaat, käsiraamatu “Lepingud. Näidised ja kommentaarid” autor

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad:

 •     Järelevalve majandusaasta aruannete esitamise üle võib karmistuda ning liikuda maksu- ja tolliameti haldusalasse
 •     Rahandusministeeriumi uus eelnõu korrastab laenuäri, kuid tekitab ka küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, oktoobri Õigusuudised koostasid vandeadvokaat Allar Aru ja advokaat Priit Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed